Και επίσημα για 5 χρόνια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου το ΚΠΕ Καλλονής

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παραχωρεί το κτήριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου με στόχο την δρομολόγηση δράσεων ανάδειξης του φυσικού πλούτου των υγροτόπων του Κόλπου Καλλονής και την ανάπτυξη οικοτουρισμού.

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραχώρηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου με προγραμματική σύμβαση πενταετούς διάρκειας  (4+1).

Η παραχώρηση αποσκοπεί στη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων σε θέματα που σχετίζονται με την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής και τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, των επισκεπτών και των νέων σε θέματα ανάδειξης και προστασίας της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής των υγρότοπων του Κόλπου Καλλονής, εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο τους σκοπούς ίδρυσης του Κέντρου.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναγνωρίζοντας την ισχυρή παρουσία και πετυχημένη πορεία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, παραχωρεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής στο Μουσείο, προσβλέποντας στην επιτυχή λειτουργία του. 

Ειδικότερα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου αναλαμβάνει την λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής για την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών :

o   διαδικασίες υποστήριξης, συνεργασίας, συνεχούς πληροφόρησης και επισήμανσης προβλημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς,

o   το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των αρμόδιων φορέων και του κοινού,

o   το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων προσέλκυσης, υποδοχής και ενημέρωσης επισκεπτών,

o   την οργάνωση και λειτουργία αρχείου και βιβλιοθήκης σχετικής με την περιοχή,

o   τη διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων

o    την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων και του τοπικού πληθυσμού σε θέματα ανάδειξης της φυσικής κληρονομιάς και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

o   την έκδοση ενημερωτικού υλικού

o   το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας  και της ποιότητας περιβάλλοντος

o   την υλοποίηση ειδικών έργων και δράσεων ανάδειξης της περιοχής.

Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της σύμβασης θα γίνεται από τη 3μελή Συντονιστική Επιτροπή, η οποία θα συντάσσει και θα υποβάλει στους δύο συμβαλλόμενους φορείς ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων των δράσεων που υλοποιήθηκαν και τον προγραμματισμό του επόμενου έτους.