Συνεδριάζει ΔΙΑ Περιφοράς με 10 θέματα το Δημοτικό συμβούλιο Δυτικής Λέσβου- Ψηφίζεται η 8η Δεκεμβρίου ως Ημέρα Αργίας

-Σήμερα η ανακήρυξη της Μάχης του Κλαπαδου ως ημέρα αργίας στην Δυτική Λέσβου.

-Ιδρύεται κοινωνικό φροντιστήριο στην Δυτική Λέσβο

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  το Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 και γ) την αριθμ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος- Προυπολογισμού έτους 2020 Δήμου Δυτικής Λέσβου

Αξής Αντρέας Αντιδήμαρχος

2ο

6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος- Προυπολογισμού έτους 2020 Δήμου Δυτικής Λέσβου

Αξής Αντρέας Αντιδήμαρχος

3ο

7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος- Προυπολογισμού έτους 2020 Δήμου Δυτικής Λέσβου

Αξής Αντρέας Αντιδήμαρχος

4ο

Εισήγηση  για την παράταση της μίσθωσης του ακινήτου της πρώην Δ.Ο.Υ για την στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου

Πάππος Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος

5ο

Ανακήρυξη της 8ης Δεκεμβρίου σε ημέρα αργίας.

Ιωακείμ Ζαχαρώ Αντιδήμαρχος

6ο

Ίδρυση Κοινωνικού Φροντιστηρίου

Ιωακείμ Ζαχαρώ Αντιδήμαρχος

7ο

Αποδοχή πιστώσεων Υπουργείου Εσωτερικών από κατανομή ποσού ύψους 33.642.800,00 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας.

 

Ιωακείμ Ζαχαρώ Αντιδήμαρχος

8ο

Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2020 για θέματα διοικητικά.

Αλάνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος

9ο

Έγκριση της υπ. αριθμ. 92/2020 μελέτης με τίτλο:«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 269.177,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-Αστική Αναζωογόνηση 2019-2020- του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και την κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον ποσού.

Αλάνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος

10ο

26η  τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Αλάνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος