ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου: Όργιο αυθαιρεσίας στην δομή στο Μαυροβούνι


Ηχηρή παρέμβαση για το όργιο αυθαιρεσίας

Η ανακοίνωση από το ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου:

Ενημερωτικό Σημείωμα αναφορικά με την παραχώρηση του Πεδίου Βολής Μαυροβούνι (Καρά Τεπέ), σε προσωρινό χώρο εγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών.

Ο συγκεκριμένος χώρος ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όχι όμως και οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας που είναι κοινόχρηστες, και οι διαμορφώσεις εδάφους απαιτούν εγκρίσεις από διάφορες υπηρεσίες (ΥΠΕΝ, ΓΕΝ, Ενάλιες Αρχαιότητες, κλπ.). Τίθεται θέμα υψίστης Εθνικής Ασφαλείας, αφού ο χώρος κατά μήκος της Ακτογραμμής αποτελεί και Π.Ο.Τ. (Πρόσθιο Όριο Τοποθεσίας), με ότι αυτό συνεπάγεται για την άμυνα του νησιού, ειδικά σε αυτούς τους περίεργους καιρούς με τη γείτονα χώρα.

Στα άρθρα 8 και 10 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α’51/2016) ορίζεται ο χαρακτήρας της δομή αυτής. Η παράγραφος 3 του αρ. 16 του ιδίου νόμου -όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρ.96 ν 4485/17- ορίζει τις προϋποθέσεις αδειοδότησης της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Εκεί αναφέρεται μεν «….Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης και για λόγους εθνικού συμφέροντος, για τις ανάγκες εγκατάστασης των δομών του άρθρου 10 σε ακίνητα του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α., σε κοινόχρηστους χώρους, χερσαίες ζώνες λιμένων ή σε ιδιωτικά ακίνητα, επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των ήδη υφιστάμενων σε αυτά κτιρίων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων μετασκευών, η τοποθέτηση ή ανέγερση προκατασκευασμένων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υποδομών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής πολεοδομικής ή άλλης διάταξης...», αλλά και «…Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου απαιτείται, γίνεται σύμφωνα με το ν. 4014/2011…». Επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μπορεί, πράγματι, η εκάστοτε Κυβέρνηση να επιτάσσει χώρους, κτήρια, κτλ. για να εγκαταστήσει δομές προσωρινού χαρακτήρα αδιαφορώντας για τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή (χρήσεις γης, συντελεστής δόμησης), αλλά είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τις περιβαλλοντικές διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 4014/2011.

Ειδικότερα το Κεφάλαιο Α’ του ν.4014/11 πραγματεύεται ακριβώς την «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων». Ήδη στην παρ. 3 του αρ. 1 αναφέρεται ρητά ότι «..3. Έργα και δραστηριότητες, ο σχεδιασμός και η διαδικασία υλοποίησης των οποίων υιοθετούνται με ειδικό νόμο, εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εφόσον, μέσα από τη νομοθετική διαδικασία που ακολουθείται, πληρούνται οι σκοποί του νόμου αυτού, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επαρκούς δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης επί των συγκεκριμένων έργων και δραστηριοτήτων.». Υπενθυμίζεται ότι για χωροθέτηση και αδειοδότηση του χώρου δεν γίνεται ουδεμία αναφορά σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ούτε και αξιολόγηση αυτών. Κατά συνέπεια για την αδειοδότηση των έργων απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στον ν.4014/11, Αρθρα 2 έως 7.

Εν περιλήψει, η αδειοδότηση τέτοιων δομών χρειάζεται την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων από το αρμόδιο Συμβούλιο της Περιφέρειας, αλλά και εγκρίσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων και τη Δασική Υπηρεσία, ταυτόχρονα με τη θετική εισήγηση από κατάλληλη επιτροπή διαβούλευσης που αποτελείται από φορείς.

 Για το Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ  Ο Πρόεδρος
Μανωλακέλλης Ευστράτιος