Συνεδριάζει ΔΙΑ περιφοράς σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης με 32 θέματα ημερήσιας διάταξης

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξη 9:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και γ) την αριθμ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

1.       

Γνωμοδότηση για κήρυξη – οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου για την προαστασία του σπηλαίου «Μαγαράς» που βρίσκεται στην Κοινότητα Αλυφαντών της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης

2.       

Έγκριση δαπάνης υδροδότησης καταυλισμού ROMA στην περιοχή «Ουτζά»  Δ.Ε. Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

3.       

Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης (Απόφ. 68/2020 ΕΠΖ)

ΘΕΜΑ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ

4.       

Επικύρωση του τιμήματος για την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίου Μιχαλακέλλη, για την δημιουργία χώρου στάθμευσης εντός της αγοράς Κοινότητας Παλαιοκήπου και εγγραφή του ποσού στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

5.       

Πρόσληψη προσωπικού τριάντα (30) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης αποκομιδής σκουπιδιών λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από το μεταναστευτικό ζήτημα (αποκλειστικά απορριμματοφόρα)

6.       

Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης

7.       

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχομένων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 20/2020 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

8.       

Έγκριση απόσυρσης της πρότασης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Λέσβου» με κωδικό ΟΠΣ 5030290 που είχε υποβληθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Βόρειο Αιγαίο’, στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

9.       

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού & συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου στην ακτή Χαραμίδας για την εκτέλεση του έργου «Υποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη οπτικών ινών ΟΤΕ / Χίος – Λέσβος»

10.  

Κήρυξη  αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης ακίνητου στην Σκάλα Λουτρών, Δ.Κ. Λουτρών   Δ.Ε. Μυτιλήνης   Δ. Μυτιλήνης

11.  

Έναρξη διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του προσωπικού και την  ασφαλή φύλαξη και αποθήκευση των μηχανημάτων, των εργαλείων και των υλικών των Υπηρεσιών  της Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης

12.  

Έγκριση α) γεωλογικής μελέτης ΜΕΑ και β) γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης ΜΕΑ, της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»

13.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Ανέγερση μονοθέσιου νηπιαγωγείου Ταξιαρχών Λέσβου»

14.  

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Κεντρικής πλατείας Οικισμού Πηγής του Δήμου Λέσβου»

15.  

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ»

16.  

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 3ου, 4ου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου»

17.  

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στη Δ.Ε. Ευεργέτουλα»

18.  

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής των  εργασιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 9/2018 μελέτης για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» αναδόχου Σ. Προκοπίου ΕΔΕ

19.  

Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου με τίτλο: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνας- Δημοτικό τμήμα Γιασελλη)», ήτοι έγκριση αναγκαίας προσαρμογής προθεσμιών λόγω διαδικασίας ματαίωσης διάλυσης σύμβασης

20.  

Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή των υπό κατάρρευση λόγω του σεισμού της 12ης Ιουνίου 2017 τοιχείων αντιστήριξης στην Αγία Παρασκευή – Νάπη για την άρση της επικινδυνότητας» του Δήμου Λέσβου

21.  

Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινή  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση Οδών στο Αυλάκι και στο Καβάκι Πέτρας»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

22.  

Αποδοχή και έγκριση Γ΄ Κατανομής έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

23.  

Αποδοχή πίστωσης 33.132,76 ευρώ από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για καταβολή μισθωμάτων από 01/05/2020   έως 31/08/2020 των Σχολικών μονάδων καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν από 01-01-2011 σύμφωνα με το Ν 3252/2010

24.  

Αποδοχή πιστώσεων από το ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ: α) 823.065,00 ευρώ ως καταβολή ενιαίου Τέλους για το δεύτερο  τρίμηνο 2020 και β) 150.000,00 ευρώ ως χρηματοδότηση για αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημιές για το έτος 2019

25.  

Έγκριση 51ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

26.  

Έγκριση 52ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

27.  

Έγκριση 53ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

28.  

Έγκριση 54ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

29.  

Έγκριση 55ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

30.  

Έγκριση 56ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

31.  

Έγκριση 57ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

32.  

Έγκριση πληρωμής προστίμων και προσαυξήσεων στη Δ.Ο.Υ.