Συνεδριάζει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ με 23 θέματα το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Δυτικής Λέσβου


Τρίτη  15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 μ.μ.

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη  15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 και γ) την αριθμ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο
Έγκριση σχεδίου νέας σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.  Α.Ε) για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
Ο Αντιδήμαρχος Ρούσσης Μιχαήλ
2ο
Έγκριση κανονισμού άρδευσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
Η Αντιδήμαρχος Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα
3ο
Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Δυτικής Λέσβου με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»
Ο Αντιδήμαρχος Ιορδάνου Ιορδάνης
4ο
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για Αυτοστέγαση του σεισμόπληκτου Δημοτικού σχολείου στη Βρίσα Λέσβου.
Ο Γενικός Γραμματεας Ελευθερίου Αριστόβουλος
5ο
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για Αυτοστέγαση του σεισμόπληκτου κοινοτικού κτιρίου (εκπολιτιστικός σύλλογος) στη Βρίσα Λέσβου
Ο Γενικός Γραμματεας Ελευθερίου Αριστόβουλος
6ο
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για Αυτοστέγαση του σεισμόπληκτου κοινοτικού κτιρίου (πρώην κοντοσφύρη) στη Βρίσα Λέσβου
Ο Γενικός Γραμματεας Ελευθερίου Αριστόβουλος
7ο
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για Αυτοστέγαση του Λαογραφικού Μουσείου στον Πολιχνίτο Λέσβου.
Ο Γενικός Γραμματεας Ελευθερίου Αριστόβουλος
8ο
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για Αυτοστέγαση του Μουσείου  Φυσικής Ιστορίας στη Βρίσα  Λέσβου.
Ο Γενικός Γραμματεας Ελευθερίου Αριστόβουλος
9ο
Διόρθωση σφάλματος του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μήθυμνας  στον Οικισμό Σκάλας Συκαμινέας.
Η Αντιδήμαρχος Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα
10ο
Αποδοχή και Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές Επιτροπές
Η Αντιδήμαρχος Ιωακείμ-Στυλιανού  Ζαχαρούλα
11ο
Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη την τήρηση του διπλογραφικού Συστήματος του Δήμου Δυτικής Λέσβου
Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος
12ο
Ορισμός εκπροσώπου της Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Λέσβου και Δήμου Μυτιλήνης για την Υπηρεσία «φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων  κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης  Ιουνίου 2017. Υπηρεσία φύλαξης χώρου».
Αντιδήμαρχος Αξής Αντρέας
13ο
20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
 Ο Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος
14ο
21 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
 Ο Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος
15ο
22 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
Ο Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος
16ο
23η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
Ο Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος
17ο
24η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
Ο Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος
18ο
25η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
Ο Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος
19ο
Αναγνώριση της αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας : «Παροχή Συμβούλων για την οργάνωση και εκτέλεση Μετρήσεων για την Εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών Στάθμευσης και διαμπερών κινήσεων στην πόλη της Καλλονής»  με Κ.Α. 30.6117.0001 προϋπολογισμού έτους 2020. 
Η Αντιδήμαρχος Γιαννή –Κοκκινέλλη Ασανούλα
20ο
Παραχώρηση θέσεων πάρκινγκ στο αεροδρόμιο «Οδυσσέας Ελύτης»
Ο Αντιδήμαρχος Αξής Αντρέας
21ο
Αντικατάσταση  μελών Σχολικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος της Δευτ/θμιας Σχ. Επιτροπής κος Βαρελτζής Απόστολος
22ο
Ορισμός Υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου 2014ΣΕ5710004 της ΣΑΕ 571 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημνιών σε Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Πολυχνίτου λόγω των έντονων καιρικών Φινομένων που εκδηλώθηκαν στις 5 & 6/01/2020»
Ο Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος
23ο
Λήψη απόφασης για αποχώρηση του Δήμου Δυτικής Λέσβου από τον Σύνδεσμο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Λέσβου στην Επιτροπή καταγραφής και κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου»
Ο Γενικός Γραμματεας Ελευθερίου Αριστόβουλος