Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο δυτικής Λέσβου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 και ώρα 06:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα : με τις διατάξεις του άρθρου 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) ,ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, με ανοιχτά παράθυρα, θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις, παρακαλείστε λοιπόν όπως προσέλθετε με μάσκες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο
Ανάκληση της αριθμ. 160/2020 απόφαση ΔΣ και λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης τροποποιημένου Ο.Ε.Υ.  Δήμου Δυτικής Λέσβου.
Αντιδήμαρχος Πάππος Κων/νος
2ο
Ορισμός Μελών Επιτροπής Παράδοσης-Παραλαβής-Απόδοσης Μισθωμένων Ακινήτων
Αντ/χος Αλάνης Γεώργιος
3ο


4ο


5ο


6ο


7ο


8ο


9ο


10ο