Επιστολή από την ΠΕΔ Β. Αιγαίου στο υπουργό εσωτερικών για το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


Επιστολή από την ΠΕΔ Β. Αιγαίου

Κύριε Υπουργέ,

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, στις 29 Ιουλίου, συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Από την ευρεία συζήτηση προέκυψαν οι ακόλουθες προτάσεις:

1.- Δεδομένης της ελλιπούς στελέχωσης και της ανεπαρκούς διοικητικής υποδομής ιδιαίτερα των μικρών νησιωτικών Δήμων, προτείνεται 6μηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, έως τις 30-6-2021. Η παράταση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή και η ενεργοποίηση τεχνικής υποστήριξης εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ, χωρίς την συμβολή της οποίας η προετοιμασία και κατάρτιση των προτάσεων των μικρότερων Δήμων θα είναι προβληματική.

2.- Στους Δήμους-δικαιούχους των έργων του άξονα «Αστική αναζωογόνηση» περιλαμβάνονται μόνο οι Δήμοι των πρωτευουσών των νομών. Με τον τρόπο αυτό, από τους 11 Δήμους της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, δικαιούχοι είναι μόνο 3, ενώ στην περιοχή υπάρχουν και άλλοι Δήμοι που είναι σημαντικά αστικά κέντρα. Προτείνουμε επομένως την συμπερίληψη όλων των Δήμων ως δικαιούχων του σχετικού άξονα.

Πιστεύουμε ότι οι ομόφωνες προτάσεις μας, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου
της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου

Κύτελης Ευστράτιος
Δήμαρχος Μυτιλήνης