Πλειοδοτικό διαγωνισμό για κατασχεμένα αλιευτικά εργαλεία διενεργεί το Κ.Λ Μυτιλήνης


Εκποίηση υπέρ Δημοσίου αλιευτικών εργαλείων που κατασχέθηκαν στα πλαίσια παραβάσεων της αλιευτικής νομοθεσίας

Πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Αλιείας Υπηρεσίας μας που στεγάζεται στο ισόγειο του Κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την 15/07/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 έως 10:00, για την εκποίηση υπέρ Δημοσίου των κατωτέρω αλιευτικών εργαλείων που κατασχέθηκαν στα πλαίσια παραβάσεων της αλιευτικής νομοθεσίας.:


2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος οφείλουν να προσέλθουν στον ανωτέρω τόπο την προαναφερθείσα ημερομηνία, ημέρα και ώρα, ενώ δικαιούνται να εξετάσουν επιτοπίως τα προς εκποίηση αντικείμενα από την 08:45 ώρα μέχρι την ώρα έναρξης της δημοπρασίας που αναφέρεται παραπάνω.

3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε προσώπου σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης αυτής.

4. Ο τελευταίος πλειοδότης στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί κάθε είδος της δημοπρασίας από την επιτροπή εκποίησης, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία της κατακύρωσης, το αντίτιμο του εκπλειστηριάσματος, προσκομίζοντας το σχετικό αποδεικτικό στο Γραφείο Αλιείας Υπηρεσίας μας για την παραλαβή των αγορασθέντων αλιευτικών εργαλείων από τον τόπο φύλαξης τους, αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος.

5. Το δημόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στον τελευταίο πλειοδότη για την ποιότητα, την κατάσταση και οποιαδήποτε ελάττωμα των αλιευτικών εργαλείων (η και συσκευών) που πλειστηριάσθηκαν ενώ είναι παραδοτέα στον τόπο που βρίσκονται συλλεγμένα και οι δαπάνες μεταφοράς βαρύνουν τον ίδιο .

6. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για ορισμένα από τα αλιευτικά εργαλεία, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την 17/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:00 έως 10:00 και εφόσον πάλι ορισμένα από τα αλιευτικά εργαλεία δεν εκποιηθούν ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την 20/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 έως 10:00. Οι ίδιες ημερομηνίες θα ισχύσουν και στην περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος – κατόπιν σύνταξης σχετικού πρακτικού της τριμελούς επιτροπής - λόγω μη προσέλευσης υποψήφιων αγοραστών.

7. Σε περίπτωση που και οι τρεις διαγωνισμοί αποβούν άκαρποι για κάποια από τα υπό εκποίηση αλιευτικά εργαλεία, τότε αυτά καταστρέφονται, συντασσόμενων σχετικών πρακτικών καταστροφής. 8. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.