Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Στις 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 & ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 και γ) την αριθμ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ
1.       
Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020 (Απόφαση 4/2020 Εκτελεστικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
2.       
Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ
3.       
Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Μυτιλήνης
4.       
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 11/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου-Μείωση των αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Μυτιλήνης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ (Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου)
5.       
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 142/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά: Αποχώρηση του Δήμου Μυτιλήνης από τον Σύνδεσμο «Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου»
6.       
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την απ’ ευθείας αγορά ακινήτου στον οικισμό Κάτω Τρίτους της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα, λόγω σύνταξης νέου τοπογραφικού διαγράμματος
7.       

Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Αποθηκάριου για την παροχή υπηρεσίας Αποθηκάριου της Πράξης ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» - Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ''» ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» CPV: 98300000-6 Διάφορες Υπηρεσίες

8.       
Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης  της Πράξης ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» - Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ''» ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» CPV: 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων
9.       
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, ως προς τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Δ.Ε. Πλωμαρίου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ
10.  
Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυτιλήνης, έτους 2019
11.  
Έγκριση επιστροφής του περιπτέρου, ιδιοκτησίας Κοντογεωργή Βασίλειου του Δημητρίου, στη ΒΔ είσοδο του πάρκου Αγίας Ειρήνης, πλατεία «Κυπρίων Πατριωτών» Μυτιλήνης, σε παράπλευρη της αρχικής του θέσης (Απόφαση 39/2020 ΕΠΖ)
12.  
Έγκριση τοποθέτησης κυρτού κυκλοφοριακού καθρέπτη σε κεντρική δημοτική  οδό της Κοινότητας Αφάλωνα (Απόφαση 48/2020 ΕΠΖ)
13.  
Ορισμός χώρου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων απέναντι από το κατάστημα της κας Ελευθερίου Φωτεινής, που διατηρεί επί της οδού Καραντώνη 10 στη Μυτιλήνη (Απόφαση 5/2019 ΕΠΖ)
14.  
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο τμήμα  της οδού Ερμού μεταξύ της συμβολής με τις οδούς Κορνάρου και Νικομηδείας στη Μυτιλήνη (Απόφαση 59/2020 ΕΠΖ)
15.  
Έγκριση τροποποίησης του από 15-04-2013 συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Λέσβου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και έγκριση του σχεδίου τροποποίησης του συμφώνου συνεργασίας
16.  
Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητας Αγιάσου του Δήμου Μυτιλήνης
17.  
Αποδοχή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στο Δήμο Μυτιλήνης, περιόδου 2020
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
18.  
Αποδοχή απόφασης  ένταξης της πράξης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», από το Υπουργείο Εσωτερικών
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
19.  
Έγκριση ματαίωσης διάλυσης σύμβασης και καθορισμός ύψους αποζημίωσης θετικών ζημιών του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνας- Δημοτικό τμήμα ΓΙΑΣΕΛΛΗ)»
20.  
Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Πλακοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης»
21.  
Χορήγηση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
22.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής (1ης συμπληρωματικής σύμβασης) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ NA ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)»
23.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής (1ης συμπληρωματικής σύμβασης) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΔ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) »
24.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ- ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ»
25.  
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης & Αποκατάστασης Δρόμου προς Χίδηρα»
26.  
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής- Οριστικής  Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Κ Πλωμαρίου λόγω του κατεπείγοντος από έντονες βροχοπτώσεις στις 28,29 Νοεμβρίου 2018 και στις 21-28 Ιανουαρίου 2019»
27.  
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Λέσβου»
28.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Προσωρινής Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή  Τάφων σε νεκροταφεία του Δήμου Λέσβου»
29.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εντός οικισμού Λουτροπόλεως Θερμής λόγω του κατεπείγοντος»
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
30.  
Έγκριση αιτήματος για τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της  πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΔΑΓΚΛΗΣ
31.  
Πρόσληψη προσωπικού τριάντα (30) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  και δέκα (10) Οδηγών ΥΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μυτιλήνης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
32.  
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ημιφορτηγού δημοτικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της ομάδας εθελοντών «Η Άμπελος»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
33.  
Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων – Γραμμή του Δημότη του Δήμου Μυτιλήνης»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
34.  
Έγκριση προσωνυμίας Δημοτικού Σχολείου Παναγιούδας
35.  
Κατανομή πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 των Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
36.  
Απαλλαγή επιχειρήσεων από δημοτικό τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων
37.  
Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού παραλίας στις θέσεις ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ και ΠΥΡΓΙ του Δήμου Μυτιλήνης
38.  
Έγκριση 36ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
39.  
Έγκριση 37ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
40.  
Έγκριση 40ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
41.  
Έγκριση 41ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
42.  
Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου 2003ΣΕ05500005  «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με «ΣΑΕ 055»