ΠΕ Β. Αιγαίου: Με πληρωμή η Διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου με αναδρομική ισχύ από 1 Μαΐου 2020 έως και 30 Απριλίου 2021.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση πίνακα εργοληπτικών εταιρειών και ιδιωτών που είναι κάτοχοι μηχανημάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα επεμβαίνουν όταν αυτό θα κριθεί αναγκαίο στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών σε περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου με διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού.
ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες και τους ιδιοκτήτες μηχανημάτων που επιθυμούν, να υποβάλλουν στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Τηλ.:2251354810, Fax: 2251354809   και e-mail: civilprot@pvaigaiou.gov.gr, civilprotpvaigaiou@gmail.com αίτηση συμμετοχής, μέχρι 19-06-2020 στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνα και fax.

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:

1) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) – της Γενικής Γραμματείας Δημ. Έργων του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., ή φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.
2) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή της ΠΕ Λέσβου από 1 Μαΐου 2020 έως και 30 Απριλίου 2021 όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω.
3) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν τα μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες, κυκλοφορίας χώρους στάθμευσής τους), καθώς και το τηλέφωνο κινητό, το οποίο θα πρέπει να είναι ανοικτό επί εικοσιτετραώρου βάσεως καθώς και τα σταθερά σε γραφείο και οικία.
4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων έργων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδεις κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού μηχανήματος έργου).

ΟΡΟΙ

Α) Ότι έχουν τη δυνατότητα και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα την υποχρέωση άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης της Π. Ε. Λέσβου τους ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το διάστημα με αναδρομική ισχύ από 1-5-2020 έως και 30-04-2021 με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Αρμόδια Υπηρεσία.
Β) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται και θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των ενδιαφερομένων.
Γ) Τα μηχανήματα και το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς ΦΠΑ όπως αυτές θα διαμορφωθούν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ακολουθεί πίνακας τιμών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 21
1
Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) έως 150 HP
60 €/ΏΡΑ
2
Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) 150 HP & άνω
70 €/ΏΡΑ
3
Προωθητήρας τύπου D5
50 €/ΏΡΑ
4
Προωθητήρας τύπου D6
60 €/ΏΡΑ
5
Προωθητήρας τύπου D7
70 €/ΏΡΑ
6
Προωθητήρας τύπου D8
100 €/ΏΡΑ
7
Τρακτέρ για εκχιονισμούς
55 €/ΏΡΑ
8
UNIMOG
55 €/ΏΡΑ
9
Φορτωτής έως 120 HP
50 €/ΏΡΑ
10
Φορτωτής άνω 180 HP
80€/ΏΡΑ
11
Μηχάνημα JCB εκσκαφέας
60 €/ΏΡΑ
12
Μηχάνημα αποχιονισμού λεπίδα - αλατιέρα
60 €/ΏΡΑ
13
Φορτηγό μέχρι 20 τόνων
40 €/ΏΡΑ
14
Φορτηγό από 20 τόνων & άνω
55 €/ΏΡΑ
15
Βυτίο μεταφοράς νερού 10 κυβ μετρ
55 €/ΏΡΑ
16
Βυτίο μεταφοράς νερού 10 κυβ μετρ με αντλία
55 €/ΏΡΑ
17
Γερανός 20Τ
70 €/ΏΡΑ
18
Χορτοκοπτικό Μηχάνημα
50 €/ΏΡΑ
19
Τσάπα ερπυστριοφόρα
65€/ΩΡΑ
20
Τσάπα ελαστικοφόρα
60€/ΩΡΑ
21
Ρυμουλκό για τη μεταφορά μηχανημάτων
50€/ΩΡΑ

Δ) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την εκτέλεση εργασιών (κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ, απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστή και του βοηθού χειριστή, όπου αυτό προβλέπεται) που θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τον ενδιαφερόμενο.

Ε) Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό του μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών.

ΣΤ) Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας ύστερα από απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου ή του Αντιπεριφερειάρχη Ν. Λέσβου και ο χρόνος αυτός περατώνεται μετά από άρση της εντολής της Υπηρεσίας.
Σε αυτόν το χρόνο περιλαμβάνονται :

η ανά τακτά διαστήματα με ευθύνη του αναδόχου ή ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας διενέργεια περιπολίας στα τμήματα ευθύνης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων και

η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού, άρσης καταπτώσεων,  αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών κλπ.

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.

Ζ) Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων οφείλουν με δήλωσή τους να αποδεχθούν τις προτεινόμενες τιμές οι οποίες και θα ισχύουν μέχρι 30-04- 2021.

Η) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικέ διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95,Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Ο ανάδοχος είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών στις οποίες καλείται η Υπηρεσία να παρέμβει, θα αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του ξανά σε ανάλογη πρόσκληση και άμεση λύση της συνεργασίας.

Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο
(αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών μηχανημάτων έργων – οχημάτων (εργοληπτικών επιχειρήσεων και ιδιωτών) με την Π.Ε. Λέσβου.
Η χρήση ιδιωτικών συνεργείων για την αντιμετώπιση και πρόληψη φυσικών και λοιπών καταστροφών προβλέπεται και από την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με Α.Π.8271/05-12-2011.

Ο προϋπολογισμός των συμβάσεων των εργασιών θα βαρύνει τις αντίστοιχες πιστώσεις έτους 2020-2021.

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της ΠΒ Αιγαίου.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   Ο Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ