Με 37 θέματα συνεδριάζει για πρώτη φορά ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ μετά το lockdown το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης


Με 2 συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 & ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.),  και γ) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 και την αρ.163 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).

               
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.       
Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του τ.Δήμου Λέσβου για τη χρήση από 1/1/2019 έως 31/8/2019
Αντιδήμαρχος          κ. Κατσαβέλλης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 & ώρα 7:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 και την αρ.163 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΚΥΤΕΛΗΣ
1.       
Καταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου» για το έτος 2020
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ
2.       
Αποχώρηση  Δήμου Μυτιλήνης από το Σύνδεσμο με την επωνυμία  «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
3.       
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ) μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Π.Β.Α) και Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου (Δ.Λ.Τ.Λ) με τίτλο «Κατασκευή των απαιτούμενων στεγασμένων χώρων για την πύλη Sengen στο Λιμένα Πλωμαρίου»
4.       
Προμήθεια αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης
5.       
Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Μυτιλήνης στη γνωμοδοτική  επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων σε λιμένες αρμοδιότητας του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ
6.       
Εξέταση αιτήματος του κ. Θεολόγου Αποστολά σχετικά με την παραχώρηση θέσεων στάσης εντός του Πάρκου Χατζηδήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7.       
Εξέταση αιτήματος της Τοπικής Κοινότητας Παμφίλων σχετικά με την πεζοδρόμηση της οδού από την πλατεία Ταξιάρχη έως την οδό της Αγίας Βαρβάρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8.       
Εξέταση αιτήματος της Τοπικής Κοινότητας Παπάδου σχετικά με την τοποθέτηση κολωνακίων στην πιάτσα των ταξί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9.       
Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες του Τμήματος Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
10.  
Έγκριση έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
11.  
Ιδία συμμετοχή του Δήμου Μυτιλήνης για το ενταγμένο έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 8Χ8 ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΘΕΡΜΗΣ»  στο Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα», Υποδράση 19.2.4.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER
12.  
Ανάκληση της   υπ’ αριθμ. 859/2018  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου τ.Δήμου Λέσβου περί  ένταξης στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
13.  
Έγκριση Επικαιροποιημένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Έργων Διαχείρισης Αποβλήτων Προσφυγικών Ροών Λέσβου» (ΑΜ 96/2019) και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης
14.  
Έγκριση 1ου  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  του έργου  «Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Άντισσας»
15.  
Έγκριση 2ου ΑΠΕ  / Τακτοποιητικού του έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ «ΤΡΑΓΑΚΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ   ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
16.  
Έγκριση 2ου  ΑΠΕ, 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού σταθμού Μυτιλήνης»
17.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 16ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»,  αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
18.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 17ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»,  αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
19.  
Χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
20.  
Χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του  έργου:  «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Λέσβου»
21.  
Χορήγηση 3ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου:  «Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Άντισσας»
22.  
Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ – Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
23.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στην Βρίσα και Λισβόρι που κατέρρευσαν λόγω του σεισμού της 12-06-2017 και των πρόσφατων βροχοπτώσεων για την άρση επικινδυνότητας»
24.  
Ανάκληση-Ακύρωση διαδικασίας διάλυσης σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Ακαδημίας Μυτιλήνης Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ
25.  
Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Νομού Λέσβου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που αφορά την ονομασία  και μετονομασία-αρίθμηση οδών, πλατειών και συνοικιών της πόλεως Πλωμαρίου
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
26.  
Έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2019 του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Μιχαλέλλη
27.  
Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Μυτιλήνης
28.  
Έγκριση κάλυψης του χρηματικού ποσού, που υπερβαίνει το ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την προτεινόμενη πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» ήτοι 254.479,40 €, από ιδίους πόρους του Δήμου Μυτιλήνης
29.  
Αποδοχή πίστωσης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ποσού 428.638,58   ευρώ, για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών  αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του  κορονοϊού COVID-19
30.  
Αποδοχή πίστωσης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ,  ποσού 928.815,00 ευρώ, ως Καταβολή ενιαίου Τέλους για το πρώτο τρίμηνο του 2020, στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών
31.  
Έγκριση 25ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
32.  
Έγκριση 26ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
33.  
Έγκριση 27ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
34.  
Έγκριση 28ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
35.  
Έγκριση 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
36.  
Έγκριση έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά του Γεωργίου Γιαννάκα του Θεόδωρου, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Αφάλωνα Δήμου Μυτιλήνης

                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
                                                     ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ