Μέσω του mwlesvos.gr η διαβούλευση για το νέο κανονισμό άρδευσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου


Γίνεται γνωστό ότι στη νεοσύστατη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Δυτικής Λέσβου στη διεύθυνση mwlesvos.gr, έχει αναρτηθεί το σχετικό link της διαβούλευσης που ξεκινά για το νέο κανονισμό άρδευσης του Δήμου, στην ενότητα «Συμμετέχω και ακούγομαι».

Αναλυτικότερα, οι δημότες και ειδικά οι αγρότες με ένα πάτημα στη διεύθυνση


μπορούν να βρεθούν άμεσα στη διαβούλευση και ακολουθώντας τις εύχρηστες οδηγίες της σελίδας, είτε να ενημερωθούν για το κανονισμό, είτε να καταθέσουν τις απόψεις τους για ένα τόσο ζωτικής σημασίας ζήτημα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό «ο Κανονισμός αυτός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής αρδευτικού ύδατος προς τους υδρολήπτες - αρδευτές από τα δίκτυα άρδευσης και γενικότερα τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου Δυτικής  Λέσβου και καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των υδροληπτών. Τέλος αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που ανήκουν στον Δήμο Δυτικής Λέσβου».

Τέλος αξίζει να σημειωθεί, ότι με την επίσημη πια έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, τίθεται σε εφαρμογή άμεσα η δυνατότητα συμμετοχής των δημοτών στη λήψη αποφάσεων του Δήμου, με την καθοριστική βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Οι διάφοροι κανονισμοί και οι διαβουλεύσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και οι δημότες θα μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις τους για όσα σχεδιάζει να υλοποιήσει ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα λαμβάνουν υπόψη τα σχόλιά τους και τις παρατηρήσεις τους στη λήψη αποφάσεων (συμμετοχικότητα).

Εξάλλου η εμπέδωση της συμμετοχικότητας των δημοτών και της σημασίας της διαβούλευσης, αποτέλεσε την κορωνίδα των επιδιώξεων της δημοτικής αρχής, με την απόφασή της να κατασκευάσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλες τις δυνατότητες ψηφιακής διακυβέρνησης.