Καταρτίζεται το μητρώο αρρένων του Δήμου Δυτικής Λέσβου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου Κώστας Πάππος, ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2119/93 «περί Μητρώων Αρρένων», από 4/5/2020 μέχρι 31/5/2020, θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στο δημοτικό κατάστημα Καλλονής, ονομαστικός έλεγχος των αγοριών του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που γεννήθηκαν το έτος 2019 (από 1/9/2019 έως 31/12/2019) και που καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους για το περιεχόμενό του μέχρι την 31/5/2020.