Συνεδριάζει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέσβου- 8 τα θέματα στην ημερήσια διάταξη


στις  29  Μαΐου 2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί στις  29  Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 7:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με την ειδικότητα των υδρονομέων και των ναυαγοσωστών, για το έτος  2020, και καθορισμός αρδευτικής περιόδου.
Εισηγήτρια : Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, κα Γιαννή Ασανούλα .


ΘΕΜΑ 2ο :Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο  «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ».
Εισηγήτρια  : Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, κα Γιαννή Ασανούλα .


ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση κατανομής στους Δήμους της Λέσβου, προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που απασχολείται στον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου».
Εισηγήτρια  :Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα  Κατανάκη Ιωάννα-Μαρία.   


ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας των Δήμων Δυτικής Λέσβου και Μυτιλήνης, για την επίβλεψη των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 του ΠΕΠ Β. Αιγαίου, που έχουν ενταχθεί ή είχαν υποβληθεί για ένταξη μέχρι 31/08/2019, από τον πρώην Δήμο Λέσβου, και χωροθετούνται στα  διοικητικά όρια του νεοσύστατου Δήμου Δυτικής Λέσβου.
Εισηγητής  :Ο Ειδικός Συνεργάτης, κος Κατσαρός Κωνσταντίνος.


ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου στη θέση ΑΦΕΝΤΕΛΙ-Σκάλα Ερεσού. Συνέχιση ή μη της από 14.2.2018 και με αριθμό κατάθεσης 447/15.2.2018 αίτησης του καταργηθέντος Δήμου Λέσβου Ενώπιον του ΣΤΕ περί ακυρώσεως της σιωπηρής άρνησης των αρμόδιων κρατικών αρχών, του αιτήματος περί επανακαθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 57702/21.9.2017 έγγραφο του Δήμου Λέσβου.
Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, κος Ελευθερίου Αριστόβουλος.


ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του έργου «Εσωτερικά Δίκτυα ύδρευσης οικισμών Μανταμάδου, Κάπης Κλειούς, Πελόπης Δ. Δ. Μανταμάδου».
Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, κα Γιαννή Ασανούλα  .


ΘΕΜΑ 7ο: Ανάκληση της  υπ’ αριθμ. 90/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Λέσβου οικ. έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αλάνης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή της απόφασης κατανομής των διατιθέμενων πιστώσεων της β΄ δόσης προς τις Σχολικές Επιτροπές.
Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, κα Ιωακείμ Ζαχαρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ