Συνεδριάζει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ το δημοτικό συμβούλιο δήμου δυτικής Λέσβου με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Σήμερα Δευτέρα στις 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Λέσβου που θα πραγματοποιηθεί στις  11  Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα με ώρα 7:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Σύμφωνη γνώμη για αλλαγή φορέα υλοποίησης των έργων:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» και
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΕΝΙ ΛΙΜΑΝΙ της ΔΕ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»
που αφορούν το Δήμο Δυτικής Λέσβου από χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

Εισηγητής : Ο Ειδικός Συνεργάτης του Δήμου Δυτικής Λέσβου, κ.  Κατσαρός Κωνσταντίνος.

ΘΕΜΑ 2ο: « Αποδοχή  ποσού (204.700 ευρώ) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος   Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δυτικής Λέσβου, κ. Αλάνης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 3ο : « Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ ως εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Λέσβου»

Εισηγητής : Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Δυτικής Λέσβου, κ. Ελευθερίου Αριστόβουλος.

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και έγκριση Σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης  : «Ενίσχυση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς».

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Καινοτομίας Δήμου  Δυτικής Λέσβου, κ. Ζαφείρης Ευστράτιος.

ΘΕΜΑ 5ο : «Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, βάσει του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν.4483/2017»

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δυτικής Λέσβου, κ. Αλάνης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 6ο : «Αποδοχή (15.000 ευρώ) από το ΥΠ.ΕΣ, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου , προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δυτικής Λέσβου, κ. Αλάνης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 7ο : «Αποδοχή  ποσού (5.000 Ευρώ) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων».

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δυτικής Λέσβου, κ. Αλάνης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 8ο : «Αποδοχή διάθεσης και κατανομής  των διατιθέμενων πιστώσεων προς τις σχολικές επιτροπές για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019».

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, κα. Ιωακείμ Ζαχαρώ.


ΘΕΜΑ 9ο : «Αποδοχή  διάθεσης και κατανομής των διατιθέμενων πιστώσεων προς τις σχολικές επιτροπές για το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2020».

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, κα. Ιωακείμ Ζαχαρώ.

ΘΕΜΑ 10ο : «Τροποποίηση της αρ. 82/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δυτικής Λέσβου, κ. Αλάνης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 11ο : « Ονομασία οδού εντός της Κοινότητας Μεσοτόπου»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος, κ. Ρούσσης Μιχαήλ

ΘΕΜΑ 12ο : «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για επαναπροκήρυξη ακινήτου «ΚΗΠΟΣ-ΓΕΡΝΑ» του κληροδοτήματος Παράσχου η Παρασκευά Τζίνη».

 Εισηγητής: ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, κ. Ελευθερίου Αριοστόβουλος

                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                    ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ