"Τελειώνει" ο Δήμος Μυτιλήνης από τον Σύνδεσμο ΑθλητισμούΣτο τελευταίο βήμα πριν αποχωρήσει οριστικά από τον Σύνδεσμο Αθλητισμού Πολιτισμού και Τουρισμού, προχωρά ο Δήμος Μυτιλήνης, έχοντας ολοκληρώσει όλα όσα προβλέπονταν από τον νόμο για να συστήσει ξεχωριστό Νομικό Πρόσωπο. 

Έχοντας λάβει ήδη απόφαση από το Δημοτικό του Συμβούλιο προ εβδομάδων για να αυτονομηθεί, αυτό που απέμενε για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποχώρησης ήταν δυο τυπικές διαδικασίες. Η μια αφορούσε την δημοσίευση του ΦΕΚ με την οποία  έγινε η προσαρμογή του καταστατικού του Συνδέσμου με τίτλο «Ν.Π.Δ.Δ., Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου» και το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το άλλο διαδικαστικό ζήτημα που αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να διευθετηθεί, είναι η απόφαση από το ΔΣ του Συνδέσμου το οποίο θα εγκρίνει και την αποχώρηση του Δήμου Μυτιλήνης από τον Σύνδεσμο. 


Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης απέστειλε επιστολή προς την Πρόεδρο Βάσω Χοχλάκα, με την οποία την καλεί  να αποδεχτεί την αποχώρηση του Δήμου Μυτιλήνης κάτι που αναμένεται να συμβεί. Και αυτό γιατί από την στιγμή που ο ένας εκ των δυο Δήμων επιθυμεί να αποχωρήσει και να αυτονομηθεί, δημιουργώντας το δικό του Νομικό Πρόσωπο και έχοντας τηρήσει όλα τα προβλεπόμενα,  δεν υπάρχει κανείς λόγος αυτή η επιθυμία του να μην γίνει αποδεκτή. Άλλωστε είναι και επιθυμία του Δήμου Δυτικής Λέσβου η διάσπαση του Συνδέσμου, ώστε και εκεί να συσταθεί νέο Νομικό και να μπορεί ο κάθε Δήμος αυτόνομα να καλύπτει τις ανάγκες του. Η επιστολή του Δημάρχου προς τον Σύνδεσμο:

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της αποχώρησης του Δήμου Μυτιλήνης από τον Σύνδεσμο
1.            Με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 156 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α'), παρέχεται η δυνατότητα στο νεοσύστατο Δήμο Μυτιλήνης από 1-9-2019 μέχρι 31-8-2021 με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Μυτιλήνης, να αποχωρεί από τους Συνδέσμους της παραγ. 2 του ίδιου άρθρου.
2.            Με την αριθμ.142/2019 (ΑΔΑ ΩΖ8Ρ46ΜΓΘΓ-6ΣΚ) απόφαση του Δ.Σ. Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η αποχώρηση του Δήμου Μυτιλήνης από τον Σύνδεσμο με τίτλο «Ν.Π.Δ.Δ., Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου». Η εν λόγω απόφαση ήδη έχει λάβει νομιμότητα από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (Α.Δ.Α.)
3.            Με τις διατάξεις του εδαφίου (γ) της παραγρ.4 του άρθρου 245 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α), επιτρέπεται η αποχώρηση από τον Σύνδεσμο ενός Δήμου μετά από την αποδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου του.
4.            Με το αριθμ. πρωτ.81810/18-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών / Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρίθηκε σκόπιμο πριν την αποχώρηση ενός νεοσύστατου Δήμου από τον Σύνδεσμο, να έχει προηγηθεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της πράξης προσαρμογής του ν.π.δ.δ. σε Σύνδεσμο, καθώς και της συγκρότησης των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου.
5.            Με την αριθμ.12534/2020 απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Α. που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1356/Β'), έγινε η προσαρμογή του καταστατικού του Συνδέσμου με τίτλο «Ν.Π.Δ.Δ., Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου».
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Συνδέσμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (γ) της παραγρ.4 του άρθρου 245 του Ν.3463/2006 για την αποδοχή της αριθμ.142/2019 (ΑΔΑ ΩΖ8Ρ46ΜΓΘΓ- 6ΣΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.
Σας υπενθυμίζουμε ότι με την αριθμ.94/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε ο οριστικός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, στον οποίο προβλέπεται μεταξύ άλλων και η άσκηση αρμοδιοτήτων Αθλητισμού (άρθρο 7), Πολιτισμού και Τουρισμού (άρθρο 16).
Σας πληροφορούμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α', ρυθμίζονται θέματα σύγκλισης, λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα λήψης .μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοιού COVID 19. Με βάσει την εν λόγω διάταξη η συνεδρίαση του Δ.Σ. Συνδέσμου μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη ή με την δια περιφοράς διαδικασία.

Έτοιμο το καταστατικό του νεου Νομικου Προσωπου του Δημου Μυτιλήνης

Από κει και πέρα και μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, ο Δήμος Μυτιλήνης έχει ήδη έτοιμο το Καταστατικό του νέου Νομικού Προσώπου Αθλητισμού και Πολιτισμού και έχει διευθετήσει το 90% των όσων απαιτούνται για να συσταθεί. Αυτό  δεν αποκλείεται να συμβεί  ακόμα και μέσα στον Μάιο ώστε να μπει τέλος και σε αυτή «συνεργασία» των δυο Δήμων.