Εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Κωνσταντινουπόλεως Μυτιλήνης


Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 54/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: 6ΠΤΣ46ΜΓΘΓ-ΤΩΓ),την Πέμπτη 09/04/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Κωνσταντινουπόλεως(από Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως έως διασταύρωση με Καβέτσου).

Η διάρκεια των εργασιών στην οδό, εκτιμάται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Η κυκλοφορία της οδού θα γίνεται σε μια λωρίδα κυκλοφορίας με κατάλληλη σήμανση κατά μήκος της οδού