Πάνω σε υπόγειο διοικητήριο του στρατού πάνε να φτιάξουν δομή μεταναστών στην Καραβα- Καβακλη


Αποκαλυπτική η σημερινή συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Μανταμάδου

Άρση της Απόφασης της Κυβέρνησης για την επίταξη της έκτασης στην ευρύτερη περιοχή της «Καράβας» για την κατασκευή σταθμού συγκέντρωσης προσφύγων – μεταναστών.

   Στο Μανταμάδο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 14 Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08.30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Μανταμάδου, ύστερα από προφορική πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντα και τα πέντε (5), δηλαδή :
Παρόντες                         Απόντες
1. Τζελαΐδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος                                                 Κανείς
2. Φιλίππου Αθανάσιος, Μέλος
3. Κάϊτατζη Ιουλία, Μέλος
4. Σταμάτης Παναγιώτης, Μέλος
5. Γροσομανίδης Μιχαήλ

    Επίσης παρευρέθηκαν και οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αποστόλου Στέφανος και Κλομιδιώτης Θεμιστοκλής.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη  της  συνεδρίασης  του Συμβουλίου και εισηγούμενος το μοναδικό  θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :
Έχουμε προσκομίσει φωτογραφικό υλικό από το internet, και από αυτοψία που κάναμε οι ίδιοι στο σημείο, καθώς επίσης και από τα χρόνια που ζούμε στο τόπο αυτό, συγκρίνοντας τις συντεταγμένες που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 405/11-02-2020 τεύχος Β, φαίνεται καθαρά ότι, η έκταση που επιτάσσει η Κυβέρνηση να γίνει το Κλειστό Κέντρο προσφύγων - μεταναστών, είναι ο χώρος στον οποίο υπάρχει το υπόγειο διοικητήριο του Στρατού εν καιρώ πολέμου.


Φαίνονται οι θέσεις που καταλαμβάνουν τα άρματα, καθώς επίσης και ο χώρος στον οποίο ο εχθρός μπορεί να κάνει απόβαση ρίχνοντας αλεξιπτωτιστές και να προσγειώσει άνετα ελικόπτερα.


Πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι η Τουρκία (Μοσχονήσια) απέχουν από την θέση αυτή 7 – 8 μίλια. 


Αυτόν, λοιπόν, το χώρο επιτάσσει η Κυβέρνηση για την νέα δομή.

Θα ήθελα, να σκεφτεί η Ελληνική Κυβέρνηση, αν γνώριζε πόσο σημαντικής στρατιωτικής  σημασίας ήταν ο χώρος που επίτασσε.


Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι δεν το γνώριζε και βάση με τα καινούργια στοιχεία που προσκομίζουμε θα προβεί σε άρση της απόφασης της και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

1)  Εγκρίνει και συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου.
2 Η απόφαση αυτή και το φωτογραφικό υλικό να σταλεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής, στο Περιφερειάρχη, στους Βουλευτές του Νομού, στους Δημάρχους Δυτικής Λέσβου και Μυτιλήνης, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας,  στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, στον Αρχηγό του ΓΕΣ, στον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, στον αρχηγό ΑΣΔΕΝ και να κοινοποιηθεί στον Ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.       
     
            Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2020.

      Αφού εξαντλήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.

              Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω :

         Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη
         Τζελαΐδης Χαράλαμπος                                                   Φιλίππου Αθανάσιος
                                                                                       Καΐτατζη Ιουλία
                                                                                       Σταμάτης Παναγιώτης
                                                                                       Γροσομανίδης Μιχαήλ


Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μανταμάδου

Τζελαΐδης Χαράλαμπος