Διδε Ν. Λέσβου: Αιτήσεις για επιτηρητές στις εξετάσεις Νοεμβρίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β’ περιόδου 2019 (Νοέμβριος) Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου έχοντας υπόψη:

1. Τη με αριθ. πρωτ. 35536/Α5/03-03-2019 (ΦΕΚ 909 τ. Β') Υπουργική Απόφαση "Τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2018 (ΦΕΚ 218 τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 170141/Α5/11-10-2017 (ΦΕΚ 3650 τ. Β΄) και 49030/Α5/23- 03-2018 (ΦΕΚ1140 τ. Β΄)Υπουργικές Αποφάσεις.

2. Τη με αριθ πρωτ. 152424/Α5/01-10-2019 (ΑΔΑ:651Δ4653ΠΣ-ΜΛΓ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2019 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα : α) Επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική. Β) Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

3. Τη με αριθ. πρωτ. 152667/Α5/01-10-2019 (ΑΔΑ:ΨΠ344653ΠΣ-Ε25) εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β΄ περιόδου 2019 (Νοέμβριος)».

4. Το από 01-10-2019 Δελτίο Τύπου της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου Αποφασίζουμε Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, τους φοιτητές στο τελευταίο έτος και τους Μεταπτυχιακούς ή Μεταδιδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ), Β’ περιόδου 2019 (Νοέμβριος), να υποβάλουν αίτηση συμμετο- ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών χής (τηλεφωνικά στο 22510-48179, με φαξ στο 22510-48268 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@dide.les.sch.gr έως και την Τετάρτη 06 Νοεμβρίου 2019.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 στο κάτωθι εξεταστικό κέντρο:

4 ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Λέσβου, Ταχ. Δ/νση: Στρατή Μυριβήλη 106, Τ.Κ. 81132 Μυτιλήνη Διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική Υπουργική Απόφαση: • Κάθε ομάδα επιτηρητών συγκροτείται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, τους φοιτητές στο τελευταίο έτος και τους Μεταπτυχιακούς ή Μεταδιδακτορικούς φοιτητές.

• από τις Ο.Ε. αποκλείονται, όσοι έχουν σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ως υποψήφιο, στο ίδιο εξεταστικό κέντρο (θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση επιλογής). Η αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης (το ανώτερο τέσσερις (4) ώρες) ορίζεται σε 20 ευρώ με την αριθμ. πρωτ. 222807/Β1/2016 (ΦΕΚ 4294/30-12-2016 τ.Β΄ ΚΥΑ ). Ο Διευθυντής της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου Καπιωτάς Μιχαήλ