Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2019


2019 μέχρι και  τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019  θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής

Ανακοινώνεται ότι από  την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και  τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019  θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Νοεμβρίου  2019 στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 και την Κυριακή  24 Νοεμβρίου 2019  για τα  Επίπεδα:

α) Επίπεδο Β (Β1 « μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
β) Επίπεδο Γ (Γ1 « πολύ καλή γνώση» και Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
Στο Ν. Λέσβου θα εξεταστεί μόνο το επίπεδο Β όλων των γλωσσών.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.
         
 Συγκεκριμένα:

Α) να έχουν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo). Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών. Να σημειωθεί ότι η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου που γίνεται μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας μπορεί να δεσμευτεί άμεσα από τη Διεύθυνσή μας, ενώ αν γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ απαιτεί αναλόγως δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες για να μπορέσει να δεσμευτεί, επομένως παρακαλούμε να εφίσταται η προσοχή στους υποψηφίους ως προς τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου, ώστε κατά την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης των αιτήσεων να έχει τη δυνατότητα η Υπηρεσία μας να δεσμεύσει το παράβολο. Επίσης γίνεται δεκτό το έντυπο παράβολο που έχει  εκδώσει η αρμόδια ΔΟΥ.

Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής:

α. των  80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β(Β1&Β2)και
β. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ(Γ1&Γ2)
Β) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://kpg.it.minedu.gov.gr/ ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο (manual) που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Γ) να προσέλθουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου το αργότερο έως τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019  για την οριστικοποίηση της αίτησής τους, αυτοπροσώπως ή αν είναι ανήλικοι μέσω του κηδεμόνα τους ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :
 
κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτησή τους
την απόδειξη πληρωμής παραβόλου
την ταυτότητά τους και φωτοτυπία αυτής διπλής όψεως. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, ή άδειας οδήγησης, ή ατομικό βιβλιάριο ασθενείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, αλλά απαιτείται η επίδειξη του πρωτοτύπου. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.

Οι Αλλοδαποί υποψήφιοι, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτουν φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις καταθέτουν φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.   

φωτοτυπία γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΔΥ (ισχύει μόνο για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες) ή Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

     Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου. Οι αιτήσεις ΔΕΝ αποστέλλονται με το ταχυδρομείο.

      Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019  και ώρα 15:00 και ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τους υποψηφίους και από τη Διεύθυνσή μας, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή της αίτησής τους για να
     λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου
έχουν αναρτηθεί όλα τα σχετικά έγγραφα, των οποίων κάθε υποψήφιος πρέπει να λάβει γνώση.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται:
 Στη Λέσβο:  Δ/νση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Γ. Μούρα 10, 811 00 Μυτιλήνη
 (τηλ. 22510-48263, 22510-48257) και 
 στη Λήμνο:  Γυμνάσιο Μύρινας, Μητροπόλεως 5, 81400 Μύρινα Λήμνου ( τηλ. 22540-22217)
  Υπεύθυνος: κ. Αδαμίδης Γεώργιος
                        

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου