Στην Βουλή από τον Χ. Αθανασίου το θέμα με τον ΕΝΦΙΑ του κτιρίου της ΟΛΣΑ


Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτής Νομού Λέσβου, κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, επανέρχεται στο θέμα που είχε προκύψει σχετικά με το ΕΝΦΙΑ του κτιρίου της ΟΛΣΑ, καταθέτοντας την υπ. αριθμ. 931/26.9.2019 ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών.

 «Το κτίριο της ΟΛΣΑ διατέθηκε με τη διαθήκη του αείμνηστου ευεργέτη Μιλτιάδη Παρασκευαϊδη για να αποτελέσει πνευματικό κέντρο των Λέσβιων. Η επιβολή ΕΝΦΙΑ στο ημιτελές κτίριο της ΟΛΣΑ, ενός ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πολιτιστικό, φιλανθρωπικό κλπ σκοπό, σίγουρα δυσχεραίνει τη δράση της.

Αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά των συντοπιτών μας στην Αθήνα,  κατέθεσα εκ νέου την ερώτηση αυτή, ζητώντας την άρση της επιβολής του ΕΝΦΙΑ καθώς και τη διαγραφή τυχόν βεβαιωθέντων ποσών από την εφαρμογή του για τα έτη 2014 και εντεύθεν», δήλωσε ο κ. Αθανασίου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2019

Ερώτηση

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Θέμα: Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ ημιτελών κτισμάτων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ιδιοχρησία

Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) στα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας (Π.Κ), ψιλής κυριότητας (Ψ.Κ), επικαρπίας κλπ σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες, την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους (παρ. 1 αρθ. 1 Ν. 4223/2013). Για τον καθορισμό δε του ΕΝΦΙΑ λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου (παρ. 5 αρθ. 1 του Ν. 4223/2013).

Επιπρόσθετα:

α) απαλλάσσονται από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α τα δικαιώματα που ανήκουν σε Ν.Π.Ι.Δ που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβερνήσεως, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο δημόσιο. (περ.ε παρ.1 αρθ 3 Ν 4223/2013) και

β) εφαρμόζεται δε Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (Σ.Η.Κ), ο οποίος ορίζεται σε 0,4, στα ημιτελή κτίσματα ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής που i) δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ή ii) ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενά (περ.η παρ.2 αρθ.4 Ν. 4223/2013).

Τι συμβαίνει όμως όταν τα ημιτελή κτίσματα ανήκουν σε Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία προορίζονται να ιδιοχρησιμοποιηθούν αποκλειστικά,  για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού;
Παραδείγματος χάρη, παραθέτουμε την περίπτωση Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο και περιήλθε στην ιδιοκτησία του ένα ακίνητο (πχ οικόπεδο) από κληρονομιά με διαθήκη.

Το εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκδίδει οικοδομική άδεια για να ανεγείρει δικό του κτίριο, το οποίο προτίθεται να ιδιοχρησιμοποιήσει, αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού, δραστηριότητες οι οποίες το εντάσσουν στην παρ. 1 αρθ.1 του Ν. 4223/2013 και αποδεικνύονται από τις καταστατικές του διατάξεις αλλά και από τα διάφορα βιβλία και παραστατικά που τηρεί.

Όμως, στο ημιτελές κτίριο που ανεγείρει το ΝΠΙΔ, επιβάλλεται ΕΝ.Φ.Ι.Α, γεγονός που δημιουργεί πέρα από την αδυναμία πληρωμής του φόρου (μοναδικά έσοδα οι συνδρομές, δωρεές, κληρονομιές κλπ) και προβλήματα στους υπεύθυνους του Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ μη λήψη φορολογικής ενημερότητας κλπ).

Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση που στο μέλλον οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες εντοπίσουν, ύστερα από ελέγχους, κάτι το διαφορετικό να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

α) Προτίθεσθε να συμπεριλάβετε στο αρθ.4 στην ενότητα Α παρ. 2 περ.η του Ν. 4223/2013 (όπου καθορίζεται ο μειωμένος συντελεστής 0,4 στα ημιτελή κτίσματα, ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, για τον υπολογισμό του κυρίου φόρου) και την περίπτωση εκείνη κατά την οποία ημιτελή κτίσματα, ανεξαρτήτου σταδίου κατασκευής, που ανήκουν σε ΝΠΙΔ μη  κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τα οποία προτίθεται να τα  ιδιοχρησιμοποιήσει, αφού αποπερατωθούν, για την εκπλήρωση  μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού, ο συντελεστής υπολογισμού του Κυρίου Φόρου να είναι 0%;

β) Προτίθεσθε να διαγράψετε για τα έτη 2014 και εντεύθεν, τυχόν βεβαιωθέντα ποσά από την εφαρμογή του ΕΝ.Φ.Ι.Α, για τα συγκεκριμένα Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;

Ο ερωτών Βουλευτής
     Χαράλαμπος Αθανασίου 
                 Βουλευτής Λέσβου