Στο 5ο ΓΕΛ Μυτιλήνης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA1


Συμμετοχή του 5ου ΓΕΛ Μυτιλήνης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA1

To 5o Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+KA1 μετά την έγκριση της αίτησής του σε δύο σχέδια κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης με τίτλους:

1) “Innovative Approaches to Teaching” και
2) “Activate your English for Τeaching”

Το Πρόγραμμα ήταν διετούς διάρκειας και έληξε στις 31 Αυγούστου 2019. Στα πλαίσια υλοποίησης του πρώτου σχεδίου Innovative Approaches to Teaching” , οι καθηγήτριες του 5ου ΓΕΛ Μυτιλήνης, κ. Βαμβακίτου Σταυρούλα, Φυσικής Αγωγής και κ. Ζαννίδου Πελαγία, Αγγλικών, συμμετείχαν σε οργανωμένο πρόγραμμα μαθημάτων του φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων ITC International στην Πράγα της Τσεχίας κατά το χρονικό διάστημα 30 Οκτωβρίου έως 03 Νοεμβρίου 2017 και ολοκλήρωσαν με επιτυχία την πενταήμερη επιμόρφωσή τους, στους χώρους του ITC International, με γλώσσα επικοινωνίας την Αγγλική.


Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε σε δομημένους κύκλους μαθημάτων και δράσεων (από 9:00΄ έως 17:00΄) από εκπαιδευτικούς πιστοποιημένους στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από την Ιρλανδία, την Εσθονία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα (Μουσικό Σχολείο από Βόλο).

Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, έγινε προσπάθεια ανάλυσής τους και συζητήθηκαν οι διάφορες μέθοδοι με τις οποίες μπορούμε να αναπτυχθούν μέσα στην τάξη.

Έγινε αναφορά στο θέμα της μάθησης που βασίζεται στην διερεύνηση (θέτω ένα ερώτημα) και στην μάθηση με την ανάθεση εργασιών. Κατόπιν οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με την Μεταγνώση (μάθηση και σκέψη- διδάσκω τους μαθητές να μαθαίνουν) και στη συνέχεια με το Gamification, δηλαδή πώς μέσα από το παιχνίδι (χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία) μπορεί ο εκπαιδευτικός να ανεβάσει το επίπεδο της τάξης. Επιπλέον αναφέρθηκαν οι σύγχρονες τάσεις στην αξιολόγηση (αθροιστική-διαμορφωτική αξιολόγηση) και γνωστοποιήθηκαν οι σύγχρονες μέθοδοι αξιολόγησης μέσα από εφαρμογές. Αναφερθήκαμε στα πολλαπλά είδη ευφυίας και πως ένας εκπαιδευτικός μπορεί να τα αξιοποιήσει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.


Ασχοληθήκαμε με τις πολυπολιτισμικές τάξεις τονίζοντας την ανάγκη προσαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να είναι κατάλληλο και να αξιοποιεί τις γνώσεις που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες. Στο τέλος μέσα από δράσεις κι εργαστήρια εφαρμόσαμε όσα είχαμε διδαχθεί για την κριτική και δημιουργική σκέψη και την αξιολόγηση.

Το θεματικό και διεπιστημονικό περιεχόμενο των μαθημάτων συνέβαλλε στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η «εκμάθηση μέσω δράσης» και μέσω διαφόρων συνεργατικών και αντανακλαστικών δραστηριοτήτων, η χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείου για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας ήταν μερικά από τα στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας που διεύρυναν το διδακτικό μας δυναμικό και θα βοηθήσουν στην παρακίνηση των μαθητών μας.

2) “Activate your English for Τeaching”
           
Στα πλαίσια της υλοποίησης του δεύτερου σχεδίου  “Activate your English for Τeaching”,  οι εκπαιδευτικοί του 5ου ΓΕΛ Μυτιλήνης, Γιαννίκος Παναγιώτης, Φυσικός,  Λινάρδου Χρυσούλα, Φιλόλογος  και Τζίνη Ευθυμία, Φιλόλογος, συμμετείχαν σε οργανωμένο πρόγραμμα μαθημάτων του Ευρωπαϊκού Φορέα English Matters στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας κατά το χρονικό διάστημα 24 Φεβρουαρίου έως 4 Μαρτίου 2018 και ολοκλήρωσαν με επιτυχία την επταήμερη επιμόρφωση με γλώσσα επικοινωνίας την Αγγλική.
           

Τα μαθήματα διεξήχθησαν στους χώρους του Εθνικού Πανεπιστημίου του Δουβλίνου. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε σε δομημένους κύκλους μαθημάτων και δράσεων (από 09.00΄ έως 15.00΄) από εκπαιδευτικούς πιστοποιημένους στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συμμετείχαν επίσης συνάδελφοι εκπαιδευτικοί από την Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία, Φινλανδία και την Ισπανία. Οι εντυπώσεις ήταν εξαιρετικές και οι γνώσεις πολύτιμες.
           
Μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους στον προφορικό και γραπτό λόγο, να βελτιώσουν τη χρήση των Αγγλικών ως μέσου επικοινωνίας και πρόσβασης σε διεθνή βιβλιογραφία με στόχο την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη δημιουργία πολυθεματικού εκπαιδευτικού υλικού και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε μελλοντικά Ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργασίες.
           
Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να γίνουν πρεσβευτές της Λέσβου και της Ελλάδας εν γένει και να γνωρίσουν στοιχεία του πολιτισμού μιας ευρωπαϊκής χώρας του Βορρά, που τρέφει ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση προς τον ελληνικό πολιτισμό. Οι γόνιμες και εποικοδομητικές συζητήσεις και συγκρίσεις για τα εκπαιδευτικά δρώμενα με τους εκπαιδευτικούς- συναδέλφους των άλλων χωρών βοήθησαν να εντοπισθούν κοινά στοιχεία και διαφορές των εκπαιδευτικών συστημάτων τους. Τέθηκαν με αυτό τον τρόπο οι βάσεις για την ανάπτυξη περαιτέρω μελλοντικών συνεργασιών.
           
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές ενημέρωσαν και εκπαίδευσαν τους συναδέλφους τους στα εργαλεία και τις πρακτικές που επιμορφώθηκαν. Με αυτό τον τρόπο εμπλουτίστηκε η μαθησιακή διαδικασία με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, τη μεταστροφή του σχολικού κλίματος. Ενισχύθηκε, έτσι, η ευρωπαϊκή διάσταση και εξωστρέφεια του σχολείου, προϋπόθεση απαραίτητη για κάθε σύγχρονο σχολείο.
                                                                                               
Η Διευθύντρια
Σταυρούλα Βαμβακίτου