Διαγωνισμός για την κατάταξη 45 Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής


Με Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι με Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών - γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων».

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

· Είκοσι οκτώ (28) θέσεις, από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι./ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

· Δύο (02) θέσεις από πτυχιούχους των Σχολών και Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) του Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ν./ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

· Έξι (06) θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/Πλοιάρχων με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (06) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ν./ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

· Εννέα (09) θέσεις από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν)/Μηχανικών με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (06) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1990 και μετά). Όσοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού, από την 30-09-2019 ημέρα Δευτέρα έως και την 11-10-2019 ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΕΤΟΥΣ 2019) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. Ακτή βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Κ. 18510