Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του τελωνείου Μυτιλήνης (PICS)


Εργασίες στον λιμένα Μυτιλήνης.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου στα πλαίσια της προσπάθειας για αισθητική αναβάθμιση και λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται, προχώρησε στη συντήρηση και ευπρεπισμό των όψεων του κτιρίου που στεγάζει το Τελωνείο Μυτιλήνης και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες.


Συγκεκριμένα, λόγω παλαιότητας και έλλειψης συντήρησης, η εικόνα των κύριων όψεων του κτιρίου ήταν υποβαθμισμένη και ενδεχομένως επισφαλής λόγω της πιθανής αποκόλλησης επιχρισμάτων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το κτίριο που διαχειρίζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και έχει παραχωρηθεί για να στεγάσει τις ανάγκες του Τελωνείου Μυτιλήνης αναβαθμίστηκε αισθητικά και αντιμετωπίστηκαν προβλήματα των όψεων.


Επιπλέον, στο πεζοδρόμιο στην ευρύτερη περιοχή του ξενοδοχείου “BlueSea” συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης νέων πλακών πεζοδρομίου, λαμβάνοντας μέριμνα και για τη διαμόρφωση όδευσης τυφλών, σε αντικατάσταση του σκυροδέματος που είχε φθαρεί και παλαιότερων αποσπασματικών παρεμβάσεων.