Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Τα κριτήρια και η διαδικασία για την δωρεάν φιλοξενία παίδων


Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που αφορά το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020.  Στην συγκεκριμένη απόφαση αναφέρονται οι ωφελούμενοι, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, αλλά και οι δομές με τις κατηγορίες του.

Ωφελούμενες/οι της Δράσης είναι:

– Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και
– Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία.
– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.
– Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

Οι ωφελούμενες/οι της Δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή
– να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (τα έγγραφα δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται η ιδιότητα του ανέργου προσδιορίζονται στην Πρόσκληση).

Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των ΟΤΑ (Α’και Β’ βαθμού).

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν (α)στο οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση), (β)στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση (γ)στην οικογενειακή κατάσταση.

Η μοριοδότηση των κριτηρίων παρουσιάζεται στον κατωτέρω Πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
1. Ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα
90 – [ (Ε-Π) / 300 ]*

2. Κατάσταση απασχόλησης,
εργασιακή σχέση
και είδος απασχόλησης
– οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης,– οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, και
– οι εργαζόμενοι-ες με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης
– οι άνεργοι-ες, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο με το οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση ανεργίας


90
– οι μισθωτοί-ες πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, και– οι αυτοαπασχολούμενο-ες
853. Οικογενειακή κατάσταση
– δυνητικοί ωφελούμενοι που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, και– δυνητικοί ωφελούμενοι που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω

50
– δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι χήρες-οι,– οι μονογονεϊκές οικογένειες,
– δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι διαζευγμένες-οι ή σε διάσταση,
– δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι τρίτεκνοι – πολύτεκνοι,

40
– οι μητέρες που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.– οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο με το οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση ανεργίας.

30

*Όπου“Ε”δηλώνει το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2 ΕΚΚ.ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣΑΛΛΗΛ.) και “Π” αντιστοιχεί στο ποσό των 500 € για κάθε παιδί, που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του αρ.5 της ΚΥΑ (έως την ηλικία των 12 ετών). Η ανωτέρω τιμή του “Π”, δηλαδή των 500€, ισχύει και για κάθε παιδί/άτομο ΑΜΕΑ άνω των 12 ετών. Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδενική. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

Η χρηματοδότηση της Δράσης θα προέλθει (παρ.1 αρ.13) «από Κοινοτικούς, Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από τον τακτικό π/υ του Υπ. Εσωτερικών». Θα προκύψει (παρ.1 αρ.14) « και δαπάνη έως 65.000.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον κρατικόπ/υ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν όλοι οι αιτούντες που θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πρόσκληση. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις που θα εγγραφούν στον π/υοικονομικού έτους 2020 του ΥΠΕΣ ».

Ειδικότερα, ο π/υ ανέρχεται σε 270.000.000,00 ευρώ, εκ των οποίων τα 137.997.214,00 ευρώ είναι στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και 65.000.000,00 στον τακτικό π/υ του ΥΠΕΣ.

Η κατανομή του π/υ θα γίνει ανά περιφέρεια και επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα(η κατανομή είναι ενδεικτική και τα ποσά μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά την εξέλιξη της Δράσης):