Δημοπρασία οχημάτων από το τελωνείο Μυτιλήνης- Ι.Χ, παπιά, Φορτηγό.. έως και ασθενοφόρα από 80€


Αναλυτική ενημέρωση απο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Στις 14-06-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ στο Τελωνείο Μυτιλήνης, θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν οχήματα προς κυκλοφορία, διάλυση και Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) όπως συνημμένος πίνακας, με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη. O τόπος φύλαξης των δημοπρατούμενων οχημάτων φαίνεται στο συνημμένο πίνακα για κάθε όχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους Νέους Γενικούς Όρους Πώλησης Τροχοφόρων, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Δ.Δ.Δ.Υ. (oddy.gr & gsis.gr Διαδρομή: Διαγωνισμοί/Διαβουλεύσεις/Δημοπρασίες) και όπως ορίζονται στο ΦΕΚ αρ.3420 τεύχος Β΄/25-10-2016, όπου οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες. Η συμμετοχή καθενός στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν γίνεται δεκτή. Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α. Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους ότι ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις για παράταση διακανονισμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης η μία από την άλλη κατά 50 ευρώ τουλάχιστον.
Για τα προς Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) και τα προς διάλυση οχήματα η εγγύηση συμμετοχής είναι 100 ευρώ.

Για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για κυκλοφορία η εγγύηση συμμετοχής είναι 100 ευρώ, ενώ για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για διάλυση η εγγύηση συμμετοχής είναι 50 ευρώ.
Οι προσφορές, για τα παραπάνω, για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη κατά 20 ευρώ τουλάχιστον για Ο.Τ.Κ.Ζ. και μοτοσυκλέτες-μοτοποδήλατα για κυκλοφορία και 50 ευρώ για άλλα οχήματα προς κυκλοφορία.

Ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να φέρει, ως φυσικό πρόσωπο, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής) και να γνωρίζει τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Επίσης οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομικού προσώπου δικαιολογητικά.

Τα δημοπρατούμενα οχήματα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρήζουν επισκευής πριν κυκλοφορήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάσουν μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών, ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Επίσης, πολλά στοιχεία τους, όπως έτος κατασκευής, κυβισμός, τύπος κλπ. ελήφθησαν και από τις εξωτερικές ενδείξεις τους προς καλύτερη ενημέρωση του αγοραστικού κοινού, κατόπιν αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων αυτών.

Η Υπηρεσία μας για τα στοιχεία αυτά καθώς και τυχόν κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει. Βάσει των όρων πώλησης , ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Το 20% της τιμής κατακύρωσης (προκαταβολή) καταβάλλεται αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα. Το υπόλοιπο 80% της τιμής πλειοδοσίας διακανονίζεται υποχρεωτικά μέσα 30 συνεχείς ημέρες από την επόμενη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών είτε σε μετρητά είτε σε δόσεις. Ο πλειοδότης εφ’ όσον το επιθυμεί, μπορεί να διακανονίζει το υπόλοιπο με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται έκπτωση σε ποσοστό 30% στο σύνολο (100%) της τιμής πλειοδοσίας. Σε διαφορετική περίπτωση ο πλειοδότης εφ’ όσον το επιθυμεί, μπορεί να διακανονίζει το υπόλοιπο σε 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος και προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του ή σε 24 τριμηνιαίες δόσεις, εάν προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας. Ουδέποτε όμως οι δόσεις δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 240 ευρώ για τα προς κυκλοφορία οχήματα ή 80 ευρώ για τα ΟΤΚΖ και προς διάλυση. Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει να διακανονίσει το υπόλοιπο του τμήματος στην προθεσμία των 30 συνεχών ημερών, τότε εκπίπτει από τα αγοραστικά του δικαιώματα με απόφαση του Τελωνείου και το 20% που έχει καταβάλει, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Κατά την ταξινόμηση τους, τα αυτ/τα που είναι για κυκλοφορία, προέλευσης κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβαρύνονται αντί εισφοράς μόνο με ειδικό τέλος ταξινόμησης που είναι ίσο με τα κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας ενός έτους και το οποίο καταβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο. Τα δε έξοδα χορήγησης πινακίδων πληρώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για οχήματα προέλευσης τρίτων χωρών απαιτείται πληρωμή δασμών και τελών εισαγωγής (τελωνισμός).

Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 17793/1326/31-05-96 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και Μεταφορών –Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄442/96) , ορίζονται τα παρακάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων προς κυκλοφορία "Βενζινοκίνητα οχήματα ανεξάρτητα από το μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 4.000 κιλών που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. μετά την 05-03- 1993 και εφόσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να ταξινομηθούν , τα μεν βενζινοκίνητα με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο από το αρμόδιο περιφερειακό ΚΤΕΟ του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μικρότερες από τα όρια που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Φ.50/94474/4556/94 (Β 829), τα δε πετρελαιοκίνητα με τη μέτρηση αιθάλης των καυσαερίων σύμφωνα με την κλίμακα BACHARACH όπως καθορίζεται στην Κ.Υ.Α. 36790/85 (Β 733)." Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Κ.Τ.Ζ.) όπως χαρακτηρίζονται από το Π.Δ. 116/05-03-2004 Π.Δ. (ΦΕΚ 81Α/2004) έχουν ΜΟΝΟ φορείς αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.Ο.Ε..

Για την ορθολογικότερη περιβαλλοντικά διαχείριση των οχημάτων που εκποιούνται για διάλυση, οι υποψήφιοι πλειοδότες αγοραστές τους θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με την διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια λειτουργίας της οποίας απαιτεί την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρόσθετες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), χωρίς να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.

Οι αγοραστές υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι κατά την παραλαβή των αγορασθέντων τροχοφόρων θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη προστασία του περιβάλλοντος του χώρου αποθήκευσης από τυχόν μολύνσεις του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από την δημιουργία αποβλήτων καθώς και της ατμόσφαιρας από τυχόν διαφυγή επικίνδυνων αερίων.

Οι αγοραστές , για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) και των οχημάτων για διάλυση, οφείλουν επιπλέον να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι τα αγορασθέντα οχήματα θα διαλυθούν και δεν θα τεθούν σε κυκλοφορία. Βάσει των όρων πώλησης ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές .

Η επίσκεψη των οχημάτων που βρίσκονται στο Τελωνείο επιτρέπεται ελεύθερα από 05-06-2019 μέχρι και 13-06-2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 13:30. Για περισσότερες πληροφορίες υπεύθυνοι είναι οι υπάλληλοι, Βαμβούρης Γιώργος τηλ. 2251046340 και Νησιώτης Στέλιος τηλ. 2251023196

Δείτε που βρίσκεται το κάθε όχημα