Συνύπαρξη: «Αυτό το βοήθημα παίρνουν οι αιτούντες διεθνή προστασία»- Ρατσιστικοί κύκλοι διαδίδουν ψεύτικές πληροφορίες


Συνύπαρξη «Ξενοφοβικοί και ρατσιστικοί κύκλοι διαδίδουν ψεύτικές πληροφορίες σχετικά με το βοήθημα που λαμβάνουν οι αιτούντες διεθνή προστασία»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τις τελευταίες μέρες- και λόγω της προεκλογικής περιόδου- ορισμένοι ξενοφοβικοί και ρατσιστικοί κύκλοι διαδίδουν σκόπιμα, για να σπείρουν το μίσος ενάντια στους μετανάστες/ πρόσφυγες και να διχάσουν την τοπική κοινωνία, ψεύτικές πληροφορίες σχετικά με το βοήθημα που λαμβάνουν οι αιτούντες διεθνή προστασία. Αρκετοί συμπολίτες μας πέφτουν θύματα της παραπληροφόρησης και αναμεταδίδουν ανακρίβειες του τύπου «οι πρόσφυγες λαμβάνουν βοηθήματα υψηλότερα των Ελλήνων», «αυτοί παίρνουν 900 ευρώ το μήνα» κ.α. παρόμοια.
             
Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ πιστεύει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι.
             
Πριν απ όλα, τα χρήματα προέρχονται από το Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από την Ελληνική Κυβέρνηση. Όλα τα βοηθήματα διοχετεύονται και ενισχύουν την Τοπική Οικονομία.
             
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄853/ 12-3-2019) αναφέρεται σχετικά με το Οικονομικό Βοήθημα:

«1. Το οικονομικό βοήθημα συνίσταται στην παροχή
ενός σταθερού χρηματικού ποσού με σκοπό την αντι-
μετώπιση βασικών αναγκών διατροφής, ένδυσης, υπό-
δησης, προσωπικής υγιεινής, τηλεπικοινωνιών, μετακι-
νήσεων εντός του τόπου διαμονής και βασικές σχολικές
και φαρμακευτικές δαπάνες.
2. Ωφελούμενοι του οικονομικού βοηθήματος είναι
όλοι οι ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία και τα μέλη
της οικογένειας τους. Εξαιρούνται όσοι τελούν υπό κρά-
τηση. Ως ωφελούμενη μονάδα για την καταβολή του
νοείται είτε ο μεμονωμένος ενήλικας αιτών διεθνή προ-
στασία ή η οικογένεια αιτούντων διεθνή προστασία κατά
τους ορισμούς του ν. 4540/2018 (Α’ 91).
3. Το οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται σε μηνιαία
βάση, πλήρες ή μερικό, ανάλογα με τη θέση στέγασης
της ωφελούμενης μονάδας. Το ύψος του πλήρους οικο-
νομικού βοηθήματος κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό

των μελών της ωφελούμενης μονάδας ως εξής:

α. 150 ευρώ για μόνο ενήλικα,
β. 280 ευρώ για οικογένεια με δύο μέλη,
γ. 340 ευρώ για οικογένεια με τρία μέλη,
δ. 400 ευρώ για οικογένεια με τέσσερα μέλη,
ε. 450 ευρώ για οικογένεια με πέντε μέλη,
στ. 500 ευρώ για οικογένεια με έξι μέλη,
ζ. 550 ευρώ για οικογένεια με επτά μέλη και άνω.  
(Αφορά τις δομές μέσα στην πόλη)  
4. Στις θέσεις στέγασης όπου παρέχεται σίτιση, το οι-
κονομικό βοήθημα καταβάλλεται μερικώς, και το ύψος
του κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της
ωφελούμενης μονάδας ως εξής:
α. 90 ευρώ για μόνο ενήλικα,
β. 140 ευρώ για οικογένεια με δύο μέλη,
γ. 190 ευρώ για οικογένεια με τρία μέλη,
δ. 240 ευρώ για οικογένεια με τέσσερα μέλη,
ε. 290 ευρώ για οικογένεια με πέντε μέλη,
στ. 310 ευρώ για οικογένεια με έξι μέλη,
ζ. 330 ευρώ για οικογένεια με επτά μέλη και άνω».
(Αφορά τη Μόρια και τον Καρά Τεπέ)

  Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες λεπτομέρειες και άλλες διατάξεις του Νόμου, μπορεί να ανατρέξει στο Φύλλο της Ε.τ.Κ.  που προαναφέραμε, καθώς επίσης και στο Πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ