Η ακτινογραφία των Υποψήφιων στις Δημοτικές Εκλογές


Δημοτικές εκλογές 2019, για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών σε 332 Δήμους

1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
· 
Στις Δημοτικές εκλογές 2019, για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών σε 332 Δήμους, συμμετέχουν 1.634 υποψήφιοι Συνδυασμοί. Το 2014 συμμετείχαν στις Δημοτικές εκλογές 1.441 Συνδυασμοί για 325 Δήμους (αύξηση 13,4 % το 2019 έναντι του 2014).
· 
Από τους 1.634 υποψηφίους Δημάρχους, οι 760 (ποσοστό 46,5%) ήταν υποψήφιοι Δήμαρχοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων σε προηγούμενες Δημοτικές Εκλογές (μετά το 1978, έως το 2014).
· 
Επίσης, από τους 1.634 υποψηφίους Δημάρχους οι 896 (ποσοστό 54,8%) ήταν Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δήμων της δημοτικής περιόδου 2014-2019.
Ειδικότερα όμως, σε σχέση με το 2014, σημειώνουμε τα εξής :
· 
Από τους σημερινούς 325 Δημάρχους (εκλεγέντες το 2014) είναι εκ νέου υποψήφιοι το 2019 οι 254 (ποσοστό 78,15 %). Δηλαδή 78 τουλάχιστον Δήμοι θα αλλάξουν Δήμαρχο.
· 
Από τους υπόλοιπους 1.187 υποψηφίους Δημάρχους του 2014, που δεν εξελέγησαν Δήμαρχοι, οι 376 (ποσοστό 32,7 %) είναι πάλι υποψήφιοι το 2019.

2)ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 2019 ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΕΣ 1990-2014

Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των υποψηφίων Δημάρχων του 2019 που είχαν τουλάχιστον μία (1) θητεία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας από το 1990 έως το 2014. (Δεν υπάρχουν υποψήφιοι Δήμαρχοι των Δημοτικών Εκλογών 2019 με εκλογή πριν από το 1990).

Προηγούμενες Θητείες
Σύνολο υποψηφίων Δημάρχων 2019
1
196
2
90
3
64
4
24
5
16
6
9
7
1


3)ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

Και το 2019, όπως το 2014, υπάρχουν 4 Δήμοι(Αγαθονησίου, Λειψών, Αγίου Ευστρατίου, Σικίνου), στους οποίους δεν θα υπάρξει ανταγωνισμός, αφού μόνο ένας Συνδυασμόςθα «διεκδικήσει» τη Δημοτική Αρχή.

Επιπλέον, σε 26 ακόμη Δήμουςδεν θα γίνουν εκλογές τη Β’ Κυριακή,αφού ο Δήμαρχος θα αναδειχθεί από την πρώτη Κυριακή, μεταξύ δύο Υποψηφίων.

4)ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια
Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων
Υποψήφιοι Συνδυασμοί
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μέγιστος αριθμός υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων
Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης
642
105
4.433
4.874
Αττικής
2.220
434
20.145
23.168
Βορείου Αιγαίου
261
43
1.642
1.794
Δυτικής Ελλάδας
559
102
4.548
4.844
Δυτικής Μακεδονίας
357
58
2.358
2.568
Ηπείρου
470
80
3.043
3.348
Θεσσαλίας
729
105
4.449
4.828
Ιονίων Νήσων
281
59
2.345
2.584
Κεντρικής Μακεδονίας
1.254
211
9.831
11.022
Κρήτης
644
94
3.822
4.250
Νοτίου Αιγαίου
638
103
3.028
3.256
Πελοποννήσου
744
138
5.560
6.124
Στερεάς Ελλάδας
709
102
4.085
4.430
ΣΥΝΟΛΟ
9.508
1.634
69.289
77.090

Το σύνολο των υποψήφιων Δημοτικών συμβούλων είναι περίπου το 90% του μέγιστου αριθμού υποψηφίων Δημοτικών συμβούλων

5)ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

Πληθυσμιακή τάξη
Μέλη Δ.Σ.
Δήμοι
Συνδυασμοί
Αναλογία
έως 2.000
13
27
62
2,30
2.001 – 5.000
17
23
69
3,00
5.001 – 10.000
21
34
125
3,68
10.001 – 30.000
27
136
619
4,55
30.001 – 60.000
33
62
370
5,97
60.001 – 100.000
41
34
255
7,50
100.001 – 150.000
45
10
70
7,00
άνω των 150.000
49
6
64
10,67
ΣΥΝΟΛΟ
332
1.634
4,92

6)ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια
Δήμοι
Συνδυασμοί
Αναλογία
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
22
105
4,77
Αττικής
66
434
6,58
Βορείου Αιγαίου
11
43
3,91
Δυτικής Ελλάδας
19
102
5,37
Δυτικής Μακεδονίας
13
58
4,46
Ηπείρου
18
80
4,44
Θεσσαλίας
25
105
4,20
Ιονίων Νήσων
11
59
5,36
Κεντρικής Μακεδονίας
38
211
5,55
Κρήτης
24
94
3,92
Νοτίου Αιγαίου
34
103
3,03
Πελοποννήσου
26
138
5,31
Στερεάς Ελλάδας
25
102
4,08
ΣΥΝΟΛΟ
332
1.634
4,92

Η μεγαλύτερη αναλογία υποψηφίων ανά Δήμο εμφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής, όπου υπάρχουν οι μεγάλοι Δήμοι με τους περισσότερους υποψήφιους Συνδυασμούς, ενώ η αντίστοιχη μικρότερη εμφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.Το ίδιο συνέβαινε και στις Δημοτικές Εκλογές του 2014.

Η μέση αναλογία υποψηφίων Συνδυασμών ανά Δήμο είναι 4,92 .

7)ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

Μεταξύ των υποψήφιων Δημάρχων των εκλογών του 2019 υπάρχουν 176 γυναίκες (ποσοστό 10,8%), ενώ στις δημοτικές εκλογές του 2014 υπήρχαν 153 γυναίκες (ποσοστό 10,6%).

Η κατανομή των υποψηφίων Δημάρχων ανά φύλο και Περιφέρεια φαίνεται στον επόμενο πίνακα:

Περιφέρεια
Δήμοι
Υποψήφιοι Δήμαρχοι
Άνδρες
Γυναίκες
Ποσοστό Γυναικών
Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης
22
105
95
10
9,52 %
Αττικής
66
434
384
50
11,52 %
Βορείου Αιγάίου
11
43
37
6
13,95 %
Δυτικής Ελλάδας
19
102
97
5
4,90 %
Δυτικής Μακεδονίας
13
58
49
9
15,52 %
Ηπείρου
18
80
75
5
6,25 %
Θεσσαλίας
25
105
94
11
10,48 %
Ιονίων Νήσων
11
59
54
5
8,47 %
Κεντρικής Μακεδονίας
38
211
186
25
11,85 %
Κρήτης
24
94
88
6
6,38 %
Νοτίου Αιγαίου
34
103
87
16
15,53 %
Πελοποννήσου
26
138
126
12
8,70 %
Στερεάς Ελλάδας
25
102
86
16
15,69 %
ΣΥΝΟΛΟ
332
1.634
1.458
176
10,8 %

ενώ η αντίστοιχη κατανομή, ανά φύλο και πληθυσμιακή τάξη, εμφανίζεται στον επόμενο Πίνακα:

Πληθυσμιακή τάξη
Δήμοι
Υποψήφιοι Δήμαρχοι
Άνδρες
Γυναίκες
Ποσοστό γυναικών
έως 2.000
27
62
50
12
19,35 %
2.001 – 5.000
23
69
62
7
10,14 %
5.001 – 10.000
34
125
119
6
4,80 %
10.001 – 30.000
136
619
555
64
10,34 %
30.001 – 60.000
62
370
329
41
11,08 %
60.001 – 100.000
34
255
223
32
12,55 %
100.001 – 150.000
10
70
62
8
11,43 %
άνω των 150.000
6
64
58
6
9,38 %
ΣΥΝΟΛΟ
332
1.634
1.458
176
10,8 %


Πηγή δεδομένων: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.

Πηγή airetos.gr