ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέα μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυτιλήνης


την Τετάρτη - Πέμπτη 03-04/04-2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την Τετάρτη - Πέμπτη 03-04/04-2019 στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μυτιλήνης και συγκεκριμένα κατά μήκος της παραλιακής οδού Π. Κουντουριώτη από το ύψος του παλιού λιμεναρχείου έως το ύψος Εθνικής Τράπεζας παραπλεύρως Κεντρικού Λιμεναρχείου.

2. Από ώρα 06:00 της Τετάρτης 03-04-2019 απαγορεύεται η Στάση και η Στάθμευση όλων των οχημάτων επί της οδού Π. Κουντουριώτη, στο χώρο εκτέλεσης των έργων και συγκεκριμένα από το ύψος της στροφής έμπροσθεν καταστήματος ΄΄ RETRO ΄΄ έως το ύψος Εθνικής Τράπεζας (παραπλεύρως Κεντρικού Λιμεναρχείου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης απαγορεύεται η στάθμευση στο τμήμα της Π. Κουντουριώτη από το ύψος του παλιού Λιμεναρχείου έως τη συμβολή με οδό Αλκαίου λόγω μη πλήρης αποκατάστασης του οδοστρώματος μετά το πέρας των εργασιών. Όλα τα σταθμευμένα οχήματα θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από τους οδηγούς τους. Όσα οχήματα παραμείνουν σταθμευμένα παρεμποδίζοντας την έναρξη και εκτέλεση των εργασιών θα απομακρύνονται με γερανοφόρο όχημα.

3. Στο τμήμα της παραλιακής οδού έμπροσθεν της πλατείας Σαπφούς, το ρεύμα κυκλοφορίας προς παλιό λιμεναρχείο, από το ύψος περίπου της συμβολής με οδό Τενέδου μέχρι το παλιό Λιμεναρχείο θα διακοπεί. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται εκ περιτροπής στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη πλευρά της θάλασσας. Παράλληλα απαγορεύεται η είσοδος όλων των οχημάτων, που κινούνται επί της Π. Κουντουριώτη, στην οδό Αρχιπελάγους (φωτεινό σηματοδότη πλατείας Σαπφούς) για όσο χρονικό διάστημα εκτελούνται τα έργα στο συγκεκριμένο σημείο. Στα υπόλοιπα σημεία, κατά μήκος της Π. Κουντουριώτη όπου εκτελούνται έργα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ταυτόχρονα και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας, σε επαρκή πλάτος οδοστρώματος (τουλάχιστον 7 μέτρων). Ο διαχωρισμός των λωρίδων κυκλοφορίας θα γίνεται, όπου απαιτείται, με τη τοποθέτηση ανακλαστικής ταινίας επί του οδοστρώματος ενώ θα γίνεται ανά διαστήματα και τοποθέτηση κώνων. Προσωπικό της εταιρείας θα ρυθμίζει την εκ περιτροπής κίνηση των οχημάτων φέροντας τον κατάλληλο εξοπλισμό με την επίβλεψη και παρέμβαση όπου απαιτείται Τροχονόμων υπηρεσίας μας.

4. Δ.Ε.Υ.Α.Λ και ανάδοχες εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση του έργου εντέλλονται για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας της ανωτέρω παραλιακής οδού εφιστώντας την προσοχή στα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω υπ’αριθμ 8 σχετικό έγγραφό μας. 5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.