Πως θα γίνει η κατάταξη του προσωπικού στους νέους δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου


Δείτε τι αναφέρει η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Με βάση τις διατάξεις 154 – 158 του νόμου 4600/2019, δρομολογήθηκε η διάσπαση των δήμων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Σερβίων – Βελβεντού, Λέσβου και Σάμου και η συνεπακόλουθη σύσταση των δήμων Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάµης, Σερβίων, Βελβεντού, Μυτιλήνης, ∆υτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάµου και ∆υτικής Σάµου.
Με αυτό τον τρόπο, το Υπουργείο Εσωτερικών προσπαθεί να πετύχει μια ορθολογικότερη διοίκηση και μια πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των κατά τόπους κοινωνιών.
Οι μεταβολές αυτές οδηγούν σε μέτρα που πρέπει να ληφθούν σχετικά με την κατάταξη και την κατανομή  του προσωπικού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των δημοτικών αρχών στους νεοσύστατους δήμους.

Το μόνιμο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, προσωπικό, καθώς και οι απασχολούμενοι µε σύμβαση μίσθωσης έργου των δήμων που καταργούνται, μεταφέρεται στους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους, µε την ίδια σχέση εργασίας και καταλαμβάνει αντίστοιχες, κατά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο ή ειδικότητα θέσεις.

Οι υπάλληλοι που αφορά αυτή η εγκύκλιος είναι οι εξής:

Μόνιμοι Υπάλληλοι
Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου

Δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι με σχέση έμμισθης εντολής των δήμων που καταργούνται
Οι υπάλληλοι αυτοί πρέπει μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του ν.4600/2019, δηλαδή μέχρι τις 9 Απριλίου 2019 να δηλώσουν την προτίμησή τους για τη μεταφορά τους σε έναν από τους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους. Το μέτρο της δήλωσης προτίμησης ισχύει και για όσους υπαλλήλους παραιτηθούν από τη θέση τους λόγω υποψηφιότητας στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Μέσα σε 3 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή ως τις 9 Ιουλίου 2019, τα δημοτικά συμβούλια των υπό κατάργηση δήμων θα λάβουν τις αποφάσεις για την κατάρτιση Μεταβατικών Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 10 του ν.3854/2007 (Α’ 143) για τους νέους δήμους που δημιουργούνται. Εν συνεχεία, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, το προσωπικό θα κατανεμηθεί στους νέους οργανισμούς.
Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του προσωπικού των νέων δήμων είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα εξής:

1. Οι υπηρεσιακές ανάγκες
2. Οι ιδιαιτερότητες των συνιστώμενων δήμων σύμφωνα και με την αρχή της ισότητας των δημοτών στην πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες
3. Ο κλάδος ή η ειδικότητα των υπαλλήλων
4. Οι αιτήσεις προτίμησης των υπαλλήλων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 155 του ν. 4600/2019
5. Ο τόπος κατοικίας των υπαλλήλων
6. Η οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων
7. Τυχόν προβλήματα υγείας των υπαλλήλων
8.  Τα έτη υπηρεσίας των υπαλλήλων

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο αναλυτικά εδώ