Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην προκυμαία Μυτιλήνης για Παρασκευή 05/04 και Σάββατο 06/04


Προσωρινά μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης έργου ύδρευσης από Δ.Ε.Υ.Α.Λ και ανάδοχες εταιρείες στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυτιλήνης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την Παρασκευή - Σάββατο 05-06/04-2019 στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μυτιλήνης και συγκεκριμένα κατά μήκος της παραλιακής οδού Π. Κουντουριώτη από το ύψος παρόδου, έμπροσθεν ξενοδοχείου ΄΄ BLUE SEA ΄΄ έως την πύλη εισόδου Β Επιβατηγού Λιμένα.

2. Από ώρα 06:00 της Παρασκευής 05-04-2019 απαγορεύεται η Στάση και η Στάθμευση όλων των οχημάτων επί της οδού Π. Κουντουριώτη, στο χώρο εκτέλεσης των έργων και συγκεκριμένα από το ύψος παρόδου, έμπροσθεν ξενοδοχείου ΄΄ BLUE SEA ΄΄ έως την πύλη εισόδου Β Επιβατηγού Λιμένα. Η απαγόρευση στάθμευσης ισχύει και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, έμπροσθεν και έναντι καταστήματος ΄΄ HACIENTA ΄΄. Όλα τα σταθμευμένα οχήματα θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από τους οδηγούς τους. Όσα οχήματα παραμείνουν σταθμευμένα παρεμποδίζοντας την έναρξη και εκτέλεση των εργασιών θα απομακρύνονται με γερανοφόρο όχημα.

3. Κατά μήκος της Π. Κουντουριώτη όπου εκτελούνται τα έργα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ταυτόχρονα και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας, σε επαρκή πλάτος οδοστρώματος (τουλάχιστον 7 μέτρων). Ο διαχωρισμός των λωρίδων κυκλοφορίας θα γίνεται, όπου απαιτείται, με τη τοποθέτηση ανακλαστικής ταινίας επί του οδοστρώματος ενώ θα γίνεται ανά διαστήματα και τοποθέτηση κώνων. Προσωπικό της εταιρείας θα επιβλέπει την κίνηση των οχημάτων φέροντας τον κατάλληλο εξοπλισμό με την επίβλεψη και παρέμβαση όπου απαιτείται Τροχονόμων υπηρεσίας μας. Λόγω παράλληλης εκτέλεσης των έργων επί της οδού Αργύρη Εφταλιώτη και συγκεκριμένα από το ύψος εξόδου πύλης Γ Επιβατηγού Λιμένα (γεφυροπλάστιγγας) και προς τη συμβολή με οδούς Τζαίημς Αριστάρχου και Κουντουριώτη η κίνηση των οχημάτων, όταν απαιτείται, θα γίνεται μέσω του Επιβατηγού Λιμένα. Η είσοδος των οχημάτων θα γίνεται από τη πύλη Β Επιβατηγού Λιμένα και η έξοδος από τη πύλη Γ, παραπλεύρως γεφυροπλάστιγγας. Επίσης, λόγω των έργων, όταν απαιτείται η πύλη εξόδου Γ του Επιβατηγού Λιμένα θα παραμένει κλειστή.

4. Δ.Ε.Υ.Α.Λ και ανάδοχες εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση του έργου εντέλλονται για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας της ανωτέρω παραλιακής οδού εφιστώντας την προσοχή στα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω υπ’αριθμ 8 σχετικό έγγραφό μας. 5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.