Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην προκυμαία Μυτιλήνης για ΑΥΡΙΟ Πέμπτη 04/04


Προσωρινά μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης έργου ύδρευσης από Δ.Ε.Υ.Α.Λ και ανάδοχες εταιρείες στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυτιλήνης ΄΄.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την Πέμπτη 04-04-2019 στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μυτιλήνης και συγκεκριμένα κατά μήκος της παραλιακής οδού Π. Κουντουριώτη από το ύψος έμπροσθεν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης έως το ύψος της συμβολής με οδό Κομνηνάκη (έξοδος παρόδου Π. Κουντουριώτη που διέρχεται έμπροσθεν της εφορίας).

2. Από ώρα 06:00 της Πέμπτης 04-04-2019 απαγορεύεται η Στάση και η Στάθμευση όλων των οχημάτων επί της οδού Π. Κουντουριώτη, στο χώρο εκτέλεσης των έργων και συγκεκριμένα από το ύψος έμπροσθεν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης έως το ύψος της συμβολής με οδό Κομνηνάκη. Η απαγόρευση στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Τελωνείο θα εκτείνεται έως την πύλη Α Επιβατηγού λιμένα (φυλάκιο Τροχαίας). Επίσης απαγορεύεται η στάθμευση στο τμήμα της Π. Κουντουριώτη από το ύψος του παλιού Λιμεναρχείου έως τη συμβολή με οδό Αλκαίου λόγω μη πλήρης αποκατάστασης του οδοστρώματος μετά το πέρας των εργασιών. Όλα τα σταθμευμένα οχήματα θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από τους οδηγούς τους. Όσα οχήματα παραμείνουν σταθμευμένα παρεμποδίζοντας την έναρξη και εκτέλεση των εργασιών θα απομακρύνονται με γερανοφόρο όχημα.

3. Κατά μήκος της Π. Κουντουριώτη όπου εκτελούνται τα έργα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ταυτόχρονα και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας, σε επαρκή πλάτος οδοστρώματος (τουλάχιστον 7 μέτρων). Ο διαχωρισμός των λωρίδων κυκλοφορίας θα γίνεται, όπου απαιτείται, με τη τοποθέτηση ανακλαστικής ταινίας επί του οδοστρώματος ενώ θα γίνεται ανά διαστήματα και τοποθέτηση κώνων. Προσωπικό της εταιρείας θα ρυθμίζει την εκ περιτροπής κίνηση των οχημάτων φέροντας τον κατάλληλο εξοπλισμό με την επίβλεψη και παρέμβαση όπου απαιτείται Τροχονόμων υπηρεσίας μας. Λόγω εκτέλεσης των έργων η έξοδος οδού Κομνηνάκη επί της οδού Π. Κουντουριώτη θα παραμείνει κλειστή όπως κλειστή θα είναι και η είσοδος της παρόδου της Π. Κουντουριώτη που διέρχεται έμπροσθεν του ξενοδοχείου ΄΄ BLUE SEA ΄΄.

4. Δ.Ε.Υ.Α.Λ και ανάδοχες εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση του έργου εντέλλονται για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας της ανωτέρω παραλιακής οδού εφιστώντας την προσοχή στα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω υπ’αριθμ 8 σχετικό έγγραφό μας.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η αριθμ πρωτ: 2132.15/ 952 / 2019 από 02-04-2019 προηγούμενη απόφαση μας.