Η δουδικάλουγους τ΄ αφέντ Μυτιληνιού – Άρθρο στην τοπική μας διάλεκτο


Ένα πετυχημένο άρθρο από το σατυρικό blog “Τζλουχτίρ” στην τοπική μας διάλεκτο..Ας γελάσουμε λίγο και ας θυμηθούμε την παλιά γλώσσα των προγόνων μας.

Σι καμιά πιρίπτους ε πρεπ ν΄ αφήνιτι τνη γναίκα σας α κατιβέν στου καφινέ για τουν απλούστατου λόγου η γναίκα είνι για τσ’ δλιές τ’ σπτιου να μαγιρέβγ, να πλεν τσι να λουγιάζ τα μουρέλια τς.

2. Έξουδους στην γναίκα σας ηπιτρέπιτι μόνου σι καμιά γιουρτή τ’ χουριού τσι σι πανηγύρια.

3. Απαγουρεύβιτι να βγάζ μλια όταν είστι μαζί στου τραπέζ τσι ούτι να σας κάν παρατηρήσεις ειδικά μπρουστά σ΄τς φιλ σας, γιατί άντι μιτά να γλυτώστι απ’ τ’ καζούρα ντουν.

4. Δεν επιτρέπιττι να σας λέγ στου τραπέζ πάνου να μη πίνιτι άλλου, αν όμους του κάν για να μη σας παρ τουν αγέρα σγάψτι του μια κάτου τσι θα δείτι αλ φουρά ε θα ξαναμλήξ.

5. Όταν σχουλάτι απ΄ τσι ‘λιες ησείς θα είστι ανιβασμένους πάνου στου γάδαρου τσ’ αυτήν πρεπ να τουν τραβά τσι να σκών τσι τα κλαδιά π’ κάνατι τόσου κόπου να μαζέψτι για προυσάναμα. Άλλουστι τι ανατουλίτς αφέντς είσι;

6. Όταν γυρίστι στου σπιτ αργά απ’ του καφινέ θα πρεπ να σας πιριμέν τσι να εχ έτοιμου του ρατσί σας μι του μιζιδέλ για να κάντι όριξ.

7. Του φαγί θα πρεπ να είνι πάντα ζισταμένου ώστι ουποιαδήπουτ στιγμή έρθιτι στου σπιτ να του βριστσιτι έτοιμου τσι να μη καθυστιρείτι να φάτι ειδικά άμα πνάτι πουλή.

8. Ούλα στου τραπέζ τα κβανεί η γναίκα σας ησείς εν ακμπάτι τίπουτα, τσίν πρεπ να σας βάζ να τρώτι τσ’ αφου ησείς ξαπλώστι, να πλύν τα πιάτα τσι μιτά να πα να πές τσι τσιν για ύπνου.

9. Δλιες στου σπιτ ε κάνιτι δηλασή πλύσμου,σιδέρουμα, καθάρσμα, μαγείριμα για να μη χαλάτι γκ πιάτσα, άλουστι γι’ αυτό ε γκ πήρατι;

10. Όταν δέχιστι στου σπιτ σας κάποιυ φίλου σας θα πρεπ αμέσους να σας βάλ να πγίτι ρακέλ τσι να τοιμάς μπόλκ μιζέδις. Σι καμιά πιρίπτους εν ηπιτρέπιτι να καθίς μαζί σας τσι μι του φίλους σας αλλά να ΄νι σ’ κουζίνα τσι να προυσέχ μην σας λειπς νιρό, παγέλια , μιζέδις γη τίπουτα αλλου.

11. Παράδις στνι γναίκα σας ε πρεπ να δίνιτι παρά μόνου για ψουμί, κουμάντου στα λιφτά θα κάνιτι ησείς

12. Λούσα, δαχλύδια, σκλαρίτσια, βαμμένα μαλλιά τσ’ αχλέλια καθώς τσι μουντέρνα ρούχα τσι μίνι απαγουρεύουντι δια ρουπάλου. Ηπιτρέπουντι μόνου βρατσιά μι τ’ βρακουζών σφιχτά διμέν τσι απαριτίτους τσακ στουν αστράγαλου. Τσ’ αυτό για να μην ηπαναληθηφτί του γνουστό ρητό η << η κυρατάς του μαθαίν τιλιφτέους >>