Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Β. ΑιγαίουΣήμερα στις 10.30


Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου, θα συγκληθεί την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 στις 10.30 το πρωί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη.

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου, με προσωρινή έδρα τη Μυτιλήνη και χώρο αρμοδιότητας τις προστατευόμενες περιοχές των νησιών του Βορείου Αιγαίου ιδρύθηκε με το Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/25/20.02.2018).

Με Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ/9/11.01.2019) ορίσθηκαν τα μέλη του ΔΣ, τα οποία είναι:

1. Νικόλαος Ζούρος, Γεωλόγος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή τον Παπαδάκη Μιχαήλ, στέλεχος στο τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και θήρας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.
2. Σπυρίδων Γαληνός, Δήμαρχος Λέσβου, ως εκπρόσωπο της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Βουρνούς Δήμαρχο Χίου.
3. Θεόδωρος Βαλσαμίδης , Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών, Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Σπανέλλη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
4. Ευαγγελία Κρασακοπούλου, Χημικός Ωκεανογράφος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εκπρόσωπος της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής κοινότητας, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Στυλογιάννη, ΠΕ Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.
5. Δημήτριος Τσούχλης, Τοπογράφος, ως εκπρόσωπος της εν γένει επιστημονικής κοινότητας, με αναπληρώτρια την Μηλιορέλη Καλλιόπη, Περιβαλλοντολόγο του ΥΠΕΝ.
6. Γαληνού Ελένη, Περιβαλλοντολόγος, ως εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), με αναπληρωτή τον Κάκαρη Γεώργιο.
7. Ματζαβέλας Αντώνης, Δασολόγος, ως εκπρόσωπο των Παραγωγικών Φορέων της Περιοχής με αναπληρώτρια την Δαλάκα Αναστασία, Δρ. Οικολογίας, στελέχους της ΜΟΔ ΑΕ.

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Νικόλαος Ζούρος. Η  θητεία του Προέδρου και των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

Με απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ Ν. Σαντορινιού ο Φορέας θα στεγασθεί στο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη.

Στο νεοσύστατο φορέα θα απασχοληθεί  επιστημονικό προσωπικό το οποίο έχει ήδη επιλεγεί μέσω προκηρυξης από τον ΟΑΕΔ. 

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του νέου Φορέα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων και γνωμοδοτήσεων οι οποίες περιγράφονται από το Ν.4519/2018 και είναι οι ακόλουθες:

α) η παροχή στοιχείων και αιτιολογημένης γνωμοδότησης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης και στη συνέχεια η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000,

β) η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόμενη περιοχή, με προτεραιότητα στην κατάσταση διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων και στα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στα σχέδια διαχείρισης,

γ) η σύνταξη ανά τριετία έκθεσης αξιολόγησης των ρυθμίσεων της προστατευόμενης περιοχής,

δ) η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων,

ε) η αποτελεσματική, χρηστή και με κανόνες διαφάνειας διάθεση και διαχείριση των πηγών εσόδων των ΦΔΠΠ για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων, την ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών ευθύνης τους και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης,
στ) η κατάρτιση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους,

ζ) η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων, περιλαμβανομένων και στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τις περιοχές ευθύνης τους,

η) η παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης τους ή των έργων και δραστηριοτήτων οι επιπτώσεις των οποίων επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, το προστατευτέο αντικείμενο,

θ) η παροχή γνώμης για έργα ή δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του.

ι) η παροχή γνώμης για κάθε άλλο θέμα για το οποίο οι αρμόδιες αρχές ζητούν τη γνώμη του ΦΔΠΠ,

ια) η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους, τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.), των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων για το χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών και των σχεδίων διαχείρισης όσο και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται

ιβ) η ανάληψη εκπόνησης και εκτέλεσης εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς του ΦΔΠΠ,

ιγ) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα στο έργο και στους σκοπούς των ΦΔΠΠ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΦΔΠΠ μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής,

ιδ) η διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις

ιε) η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα δάση, την αλιεία και τη θήρα, καθώς και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους.

ιστ) η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το ΦΔΠΠ ή μισθώνονται από αυτόν, η αγορά και ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του και η πραγματοποίηση σε αυτές των αναγκαίων παρεμβάσεων

ιζ) η έγκριση δραστηριοτήτων ξενάγησης εντός της περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ,

ιη) η συνδρομή στη χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων για τα προστατευτέα αντικείμενα, εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης τους,

ιθ) η υποστήριξη οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,

κ) η συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, Πυροσβεστική, δασικές και λιμενικές αρχές) και η πραγματοποίηση κοινών περιπόλων με δασικές και λιμενικές αρχές εντός των ορίων των περιοχών ευθύνης τους,

κα) η κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών μονοπατιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.