Ανοιχτός διαγωνισμός για την αποκατάσταση των ζημιών στο Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου


Αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 12ης Ιουλίου 2017 στο Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου Λέσβου

Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΚΤΩ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12/6/2017: ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ», με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 360.000,00 Ευρώ.

Την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 12ης Ιουλίου 2017 στο Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου Λέσβου ανακοίνωσε η «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε» δίνοντας στη δημοσιότητα του έργου,  με συνολική δαπάνη 360.000 ευρώ ευρώ.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι εργασίες κατεδάφισης πολλών από τα ακίνητα που χτυπήθηκαν από το σεισμό στο χωριό Βρίσα.

Συνολικά και σύμφωνα με το Βασίλη Τεντόμα, συντονιστή των ενεργειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το σεισμό της 12ης Ιουλίου, έχουν υποβληθεί 327 αιτήσεις κατεδάφισης ακινήτων από τις οποίες 278 αφορούν τη Βρίσα.

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 257 αποφάσεις κατεδάφισης (οι 237 για κτίσματα στη Βρίσα) και η πρώτη δόση χρημάτων για την κατεδάφιση έχει πληρωθεί σε 202 δικαιούχους. Για την πληρωμή της δεύτερης δόσης, δηλαδή έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατεδάφιση τους, έχουν υποβληθεί 195 αιτήσεις. Οι 180 για κτίσματα στη Βρίσα.

Για τους 125 από αυτούς (117 για τη Βρίσα) έχει εκδοθεί και η απόφαση πληρωμής της δεύτερης δόσης του κόστους της κατεδάφισης. Όσον αφορά τις αιτήσεις επισκευών έχουν υποβληθεί 506 αιτήσεις από τις οποίες 152 αφορούν κτίσματα στη Βρίσα. Συνολικά μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί 56 άδειες επισκευής ενώ η πρώτη δόση για τις εργασίες αυτές έχουν καταβληθεί σε 39 περιπτώσεις.
Τέλος, αιτήσεις ανακατασκευής έχουν υποβληθεί για μόλις τρία κτίσματα.

Αναλυτικά η προκήρυξη:  

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 257.830,00 €,  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 27.140,00 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).  2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:  α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη «Α2 τάξη και άνω» στην κατηγορία οικοδομικών έργων,    τάξη «Α1 τάξη και άνω» στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων,  β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης. 3. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 80259. Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ktyp.gr. Πληροφορίες: Θεωνάς Γρηγόριος, τηλ.: 2105272366 / φαξ: 2105272553.  4. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 11 Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.   Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 15 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ. 5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 6. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης. 7. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα:  στο άρθρο 95 παρ. 2(β) του Ν.4412/2016 για το σύστημα «με συμπλήρωση του ανοικτού τιμολογίου» που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης που χορηγούνται από την Αναθέτουσα Αρχή 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.806,45 €  ισχύος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 9. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ με κωδικό 2017ΣΕ84700000. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

                          Αθήνα, 11.02.2019
                   Ο  Διευθύνων Σύμβουλος
                      Ιωάννης Χαρωνίτης