Ανοικτός διαγωνισμός για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και ΛήμνουΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης για υπηρεσίες «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου για τα έτη 2019 και 2020»


Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την Αρ. Πρωτ. 6146/363/30-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΧΒΧ7ΛΩ-ΟΟΟ, ΑΔΑΜ: 19PROC004395220 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 69641) Διακήρυξή της προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και αντικείμενο την ανάθεση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα έτη 2019 & 2020, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, ξεχωριστά για την κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή και για τις δύο (2) Περιφερειακές Ενότητες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (195.672,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (133.920,00 για την Π.Ε. Λέσβου και 61.752,00 για την Π.Ε. Λήμνου), ήτοι καθαρή αξία για την Π.Ε. Λέσβου: 108.000,00 πλέον ΦΠΑ και καθαρή αξία για την Π.Ε. Λήμνου: 49.800,00 πλέον ΦΠΑ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 90922000-6: «Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων».
Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι τις 31-12-2020.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.pvaigaiou.gov.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 25/02/2019 και ώρα 15:00 μ.μ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την YA αριθμ. 56902/215/19.05.2017 (Β' 1924).

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 01/03/2019, ώρα 09:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως εξής:

α) για την παροχή υπηρεσίας υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Λέσβου για τα έτη 2019 & 2020, ποσό : 2.160,00,

β) για την παροχή υπηρεσίας υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Λήμνου για τα έτη 2019 & 2020, ποσό : 996,00.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών σε  πλέον της μίας Περιφερειακής Ενότητας, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους  Ενοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 588, με κωδικό 2016ΕΠ58800004 (κωδικός υποέργου: 2016ΕΠ58800004.6).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δε γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι: μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Λέσβου, Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας στο τηλέφωνο 2251353612, κα Σαντζηλιώτου Βασιλική, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  v.santzilioti@ pvaigaiou.gov.gr.
                                                                                             
                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
                                                                                  ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ