Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου στην Δευτέρα με 52 θέματα ημερήσιας διάταξης- Δείτε όλα τα θέματα


Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1.       
Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων κληροδοτήματος «ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ» έτους 2018
2.       
Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων κληροδοτήματος «ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ» έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ                                     
3.       
Έγκριση δημιουργίας Γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών στο Δήμο Λέσβου
4.       
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου
5.       
Έγκριση συνέχισης λειτουργίας των Ανταποκριτών ΟΑΕΔ στις Δημοτικές Ενότητες Πλωμαρίου, Καλλονής και Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου
6.       
Έγκριση ονομασίας και μετονομασίας οδών και πλατειών Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με το αριθμ. 01/2019 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.4071/2012
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
7.       
Έγκριση Ετήσιας Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου (αριθμ. 2/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
8.       
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στη θέση «Λάρσος» στη Μόρια Λέσβου (αριθμ. 3/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
9.       
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής  οδού Δ26 στην θέση «Γαλμίδι» της κτηματικής περιφέρειας Πλωμαρίου (αριθμ. 4/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
10.  
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού που συμβάλει με την 1η επαρχιακή οδό Μυτιλήνης – Λάρσου (αριθμ. 5/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
11.  
Έγκριση αιτήματος της Τοπικής Κοινότητας Λάμπου Μύλων σχετικά με τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης επί της δημοτικής οδού Λάμπου Μύλων – Ένθρονου (αριθμ. 7/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
12.  
Έγκριση αιτήματος μετατόπισης περιπτέρου ιδιοκτησίας κου Κοντογεώργη Βασιλείου στη Μυτιλήνη (αριθμ. 23/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
13.  
Επικαιροποίηση της με αριθμ. 901/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου που αφορά πληρωμή τέλους για την υποβολή γεωτρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ)
14.  
Έγκριση δαπάνης για συνδρομή του Δήμου Λέσβου στο διεθνές πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» έτους 2019
15.  
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: α) Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων Δήμου Λέσβου 2019-2020, β) Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών 2019 και γ) Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ χώρων πρασίνου Δήμου Λέσβου 2019-2020
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
16.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον οικονομικά αδύνατο δημότη με το ακρωνύμιο Κ.Α.
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
17.  
Έγκριση αναπροσαρμογής των τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του  Ν.ΠΔ.Δ.  «Κοινωνικής Προστασίας  & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου»
18.  
Έγκριση 1ης τροποποίηση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
19.  
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
20.  
Έγκριση αλλαγής χρήσης και έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας κοινού φορτηγού οχήματος για το δημοτικό πυροσβεστικό φορτηγό μηχάνημα με αριθμό ΜΕ-47622 λόγω καταστροφής του αντλητικού μηχανισμού πυρόσβεσης, προκειμένου να καλύψει τρέχουσες ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας
21.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2019 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της διαδικασίας διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών οχημάτων καθαριότητας»
22.  
Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Α.Π. 5070/5-2-2019)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
23.  
Έγκριση επικαιροποίησης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  μεταξύ Δήμου Λέσβου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟΥ»
24.  
Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 25 του Ν. 2971/201)  μεταξύ Δήμου Λέσβου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για την πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12-06-2017 ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ (ΣΚ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ)»
25.  
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10) για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΙΛΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ»
26.  
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10) για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΡΕΣΟΥ»
27.  
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10) για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ»
28.  
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  για την υλοποίηση της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
29.  
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10) για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥ»
30.  
Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2019 (αριθμ. 1/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
31.  
Έγκριση λύσης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οδού Σιγρίου - Ερεσού», χωρίς αποζημίωση του αναδόχου
32.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και χορήγηση 1ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»
33.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ», Εργολαβίας Μ&Ι ΜΙΧΑΛΛΑΚΕΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ &ΣΙΑ ΟΕ
34.  
Έγκριση Βεβαίωσης Παραλαβής Εργασιών της μελέτης με τίτλο: «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΙΑΣ»
35.  
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στο Νεκροταφείο Βασιλικών»
36.  
Χορήγηση 1ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης» του Δήμου Λέσβου»
37.  
Χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017»  του Δήμου Λέσβου
38.  
Χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ» του Δήμου Λέσβου
39.  
Σύσταση τριμελούς επιτροπής για  παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
40.  
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Άντισσας»
41.  
Σύσταση τριμελούς επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΡΑΣ»
42.  
Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής υπηρεσιών τεχνικής φύσεως  που αφορούν το Δήμου Λέσβου έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
43.  
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ηχητικής, φωτιστικής και Τεχνικής κάλυψης στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης, Γέρας, Καλλονής, Πλωμαρίου της αναδόχου εταιρείας ΗΧΩ ΑΕ
44.  
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για τις Θεατρικές Εκδηλώσεις (παραστάσεις) στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που πραγματοποιήθηκαν στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης, Γέρας, Πλωμαρίου, Καλλονής της αναδόχου εταιρείας ΑΨΩΚΑΡΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ.
45.  
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 876/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών από την ΗΧΩ Α.Ε.»
46.  
Χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και τοποθέτηση κορνιζών σε 17 έργα του Μουσείου Θεοφίλου στην Βαρειά Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
47.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών, σύμφωνα με την Α.Π. 3822/29-1-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
48.  
Αποδοχή πίστωσης 38.020,76 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για καταβολή μισθωμάτων Σχολικών μονάδων από 01/09/2018   έως 31/12/2018
49.  
Αποδοχή πιστώσεων: α) 900.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό της 12-06-2017 σε Σχολικά κτίρια του Δήμου Λέσβου» και β) 98.756,19 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για μισθώματα από την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.»
50.  
Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου, κατάστημα 105 τ.μ. στο ισόγειο του Πολύκεντρου Σκοπέλου Γέρας
51.  
Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 3005/23-1-2019 αιτήσεως της Αργυρώς ΚΑΒΑΛΙΚΑ, αναφορικά με τη λύση της αρ. πρωτ. 19083/15-3-2013 Σύμβασης Μίσθωσης ακινήτου μεταξύ αυτής και του Δήμου Λέσβου (δημοτικό ακίνητο κατάστημα 98,52 τ.μ. στον Πολιχνίτο πλησίον Πολύκεντρου)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
52.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ