Τα αποτελέσματα των Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Λέσβου του Προγράμματος Αγροτικής ΑνάπτυξηςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. - 14.01.2019


Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Λέσβου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των 40 προτάσεων που υπεβλήθησαν και εξετάσθηκε και η διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου σε συνεδρίαση Νο.10/13.01.2019 της ΕΔΠ της ΕΤΑΛ Α.Ε. Στο πλαίσιο της ΥΑ 13215/30.11.2017, άρθρο 10, που διέπει την πρόσκληση και σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους κρίνονται ως "παραδεκτές" 10 αιτήσεις στήριξης, "μη παραδεκτές λόγω έλλειψης διαθέσιμων πόρων " 20 αιτήσεις στήριξης και "μη παραδεκτές λόγω κριτηρίων επιλεξιμότητας" 10 αιτήσεις στήριξης που δεν πληρούν όρους της πρόσκλησης και κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες για αύξηση των διαθέσιμων πόρων μέσω υπερδέσμευσης επιπλέον του 110%, με σκοπό την αύξηση του πλήθους των χρηματοδοτούμενων αιτήσεων στήριξης. Το αίτημα θα εξετασθεί από τις αρμόδιες αρχές με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενδικοφανών προσφυγών.

Tο αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ (https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login) στο οποίο οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης τους επίσης λαμβάνουν και σχετικό αυτοματοποιημένο e-mail από το σύστημα για την αναλυτική ενημέρωση τους από την συνημμένη στο σύστημα Αναφορά Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που έχει ελεγχθεί η αίτηση τους κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο από το σχετικό φύλλο ελέγχου.

Σύμφωνα με την ΥΑ 13215/30.11.2017, άρθρο 10, οι 40 φορείς - υποψήφιοι δικαιούχοι - έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής επί των αποτελεσμάτων μέσω του ΟΠΣΑΑ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την (με απόδειξη) ημερομηνία παραλαβής των αποτελεσμάτων, υποβάλλοντας έως την καταληκτική ημερομηνία στο πρωτόκολλο της ΕΤΑΛ Α.Ε., το αποδεικτικό κατάθεσης.

Στην Ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. , www.etal-sa.gr, δημοσιοποιούνται: ο Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων, οδηγίες για την διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής και το θεσμικό πλαίσιο. Η πρόσκληση αναφέρεται σε πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, με δυνατότητα συμμετοχής και Πολιτιστικών και άλλων Συλλογικών Φορέων που τεκμηριώνουν ότι οι προτεινόμενες πράξεις είναι δημοσίου χαρακτήρα.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
19.2.4.2
1
343.074,42
343.074,42
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ
19.2.4.3
6
550.000,00
1.163.239,10
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
19.2.4.4
10
195.725,58
419.976,27
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
19.2.4.5
20
558.000,00
4.058.622,22
ΔΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
19.2.6.1
3
200.000,00
332.336,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
40
1.846.800,00
6.317.248,01

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. είναι διαθέσιμη για κάθε πληροφορία και υποστήριξη των υποψήφιων δικαιούχων της Πρόσκλησης με την υποστήριξη των στελεχών της, και στελεχών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Διαχειριστικές Αρχές που εμπλέκονται στην διοικητική διαδικασία. Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.etal-sa/gr].