Οι αλλαγές που ισχύουν σε σταθερά, κινητά και Ίντερνετ από την 1η Ιανουαρίου


Οι αλλαγές που ισχύουν από την Πρωτοχρονιά, εντάσσονται στο τρίτο στάδιο ρυθμίσεων της ΕΕΤΤ. Τι προβλέπεται για τη διακοπή των υπηρεσιών, τους παρόχους και τις εκπτώσεις.

Σε εφαρμογή τέθηκαν από την 1η Ιανουαρίου μεγάλες αλλαγές σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καθώς και στο Διαδίκτυο, στο πλαίσιο του τρίτου και τελευταίου σταδίου ρυθμίσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό Γενικών Αδειών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Οι νέες αλλαγές, κατά κύριο λόγο ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν προβλέψεις για την αυτόματη διακοπή υπηρεσιών και την αποφυγή υπερχρεώσεων, τον καθορισμό των τελών διακοπής σύμβασης πριν από τον καθορισμένο χρόνο και την απρόσκοπτη πρόσβαση στους όρους και τους τιμοκαταλόγους τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Ειδικά για την πρόωρη διακοπή προβλέπεται ότι στην πρώτη σελίδα της σύμβασης ορισμένου χρόνου θα πρέπει να αναγράφεται το τέλος της πρόωρης διακοπής που θα οφείλει να καταβάλει ο συνδρομητής για κάθε μήνα διακοπής.

Επίσης, οι πάροχοι υποχρεώνονται να επισημαίνουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις όρων και τιμοκαταλόγων.

Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παραμένουν αναρτημένες έως και δύο έτη μετά την κατάργησή τους, με αναφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν σε ισχύ.

Ειδικότερα, η νέα δέσμη μέτρων προβλέπει:

- Αυτόματη διακοπή παροχής υπηρεσιών για αποφυγή υπερχρεώσεων: Κατά τη σύναψη της σύμβασης οι συνδρομητές θα επιλέγουν τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής της υπηρεσίες κάθε φορά που ο λογαριασμός θα υπερβαίνει το συγκεκριμένο ανώτατο όριο, με βάση τουλάχιστον τρεις επιλογές. Μία από αυτές δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 150 ευρώ για μηνιαίο και τα 300 ευρώ για διμηνιαίο.

- Ανώτατο ύψος τέλους πρόωρης διακοπής σύμβασης: Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν από τη λήξη της, το τέλος διακοπής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δύο ακόλουθα ποσά:

α) Το ποσό που θα προκύπτει από το άθροισμα του συνόλου της έκπτωσης επί του μηνιαίου παγίου μέχρι τη στιγμή της διακοπής και του εναπομείναντος ποσού απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής. Αν ο συνδρομητής καταγγείλει τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή πριν παρέλθει διάστημα δύο μηνών από την έναρξή της θα καταβάλει τα πάγια και το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, εξοπλισμού, ή κατασκευής γραμμής.

β) Το ποσό που θα προκύπτει από το άθροισμα του 1/3 του συνόλου των μηνιαίων παγίων για το διάστημα από την ημερομηνία διακοπής μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου και του ποσού απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, τερματικού εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής, το οποίο αντιστοιχεί στα 2/3 του εναπομείναντος διαστήματος από την ημερομηνία διακοπής μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω στην πράξη για τους καταναλωτές; Για παράδειγμα, ένας συνδρομητής που συνάπτει σύμβαση διαρκείας 24 μηνών με αρχική τιμή μηνιαίου παγίου 40 ευρώ με έκπτωση 10 ευρώ καθώς και επιδότηση 96 ευρώ για την αγορά συσκευής που αποσβένεται κατά 4 ευρώ/ μήνα θα χρεωθεί ως εξής:

- Αν αποφασίσει να διακόψει τη σύμβαση στο τέλος του 15ου μήνα το ποσό Α ανέρχεται στα 186 ευρώ και το ποσό Β στα 114 ευρώ. Συνεπώς δεδομένου ότι το ποσό Β είναι το μικρότερο, το τέλος διακοπής σύμβασης με το οποίο θα επιβαρυνθεί δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 114 ευρώ.

- Αν αποφασίσει να διακόψει κατά τον πρώτο μήνα της σύμβασης, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 168 ευρώ. δηλ. τα πάγια και την έκπτωση που αντιστοιχούν για δύο μήνες συν το εναπομείναν ποσό για την απόσβεση επιδότησης.