Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 50 θέματα ημερήσιας διάταξηςτη ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΕΛΗ
Εισηγητής: Πρόεδρος κα ΒΑΜΒΟΥΡΑ
1.       
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Κληροδοτήματος Παναγιώτη Μ. Μιχαλέλλη έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
2.       
Πληρωμή τέλους για την υποβολή γεωτρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ)
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
3.       
Έγκριση προγραμματισμού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου – No 51»
4.       
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για κάλυψη δαπάνης παροχής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για αποκατάσταση ζημιών σε οικοσκευές πληγέντων από το σεισμό της 12/6/2017
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
5.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 144/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά την: «12η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
6.       
Παραχώρηση χρήσης επιβατικού δημοτικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
7.       
Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2019
8.       
Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού,                                           Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικον. έτους 2018
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
9.       
Έγκριση απόσυρσης αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές του Δήμου Λέσβου» που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-17.1 «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» και έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26.5.9 «Δράσεις για την Διαχείριση Αποβλήτων από προσφυγικές ροές στα νησιά Βορείου Αιγαίου και Π.Ε. Δωδεκανήσου»
10.  
Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Λέσβου, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
11.  
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας εγκατάστασης και απεγκατάστασης και ελέγχου αντλητικού συγκροτήματος στα Παράκοιλα στη θέση «ΝΤΟΥΣΛΑ»
12.  
Έγκριση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης αριθμ. 189/2018 με τίτλο «ΜΕΛΕΤH ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ "ΚΑΛΑΜΙΑΡΗΣ"» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
13.  
Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»
14.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 8ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»,  αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
15.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Εκσυγχρονισμός  - Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων - Εξωτερικά δίκτυα»
16.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Δημιουργία Θέσεων Παρατήρησης Ορνιθοπανίδας στη θέση Μυρσιτζίκη-Ψαρόνταμο και Αλυκές – Κάμπος της Δ.Ε Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου»
17.  
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 3ης  παράτασης του χρόνου σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»
18.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ- ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ»
19.  
Χορήγηση παράτασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Λαμπών και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις της Νεάπολης και λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου»
20.  
Χορήγηση 1ης παράτασης χρόνου της σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Ν.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
21.  
Χορήγηση 1ης παράτασης χρόνου της σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Β.Δ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ»
22.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο  σκυρόδεμα στη Δ.Ε Ερεσού Αντίσσης για την άρση της επικινδυνότητας λόγω του κατεπείγοντος»
23.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Ανατολικής Λέσβου εκτός της Δ.Ε Μυτιλήνης (Δ.Ε Πολιχνίτου, Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Αγιάσσου, Γέρας, Λ. Θερμής, Μανταμάδου, Αγ. Παρασκευής»
24.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Φθορών Πλακοστρώσεων Οικισμών και Πόλεων Ν.Α. Λέσβου»
25.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Κουφωμάτων και Εργασίες Διαμόρφωσης για τη στέγαση του αγροτικού Ιατρείου στο πρώην δημοτικό σχολείο Τ.Κ. Κώμης»
26.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής - Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Εργασίες Άρσης Επικινδυνότητας Τοιχίων Αντιστήριξης Δημοτικών και Αγροτικών Οδών Κοινόχρηστου Χαρακτήρα Β.Δ. Λέσβου»
27.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής - Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τριών Τοιχίων αντιστήριξης από Οπλισμένο σκυρόδεμα στη Δ.Ε Ερεσού Αντίσσης (Μεσότοπο-Πτερούντα-Χίδηρα) για την άρση της επικινδυνότητας λόγω του κατ΄ επείγοντος»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
28.  
Αποδοχή και έγκριση Δ΄ Κατανομής  έτους 2018 για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
29.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών φιλοξενίας του πρόεδρου της δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου στη Λέσβο, στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της νήσου στις 8 Νοεμβρίου
30.  
Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση των συστημάτων λειτουργίας σκηνής Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης»
31.  
Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της εργασίας με τίτλο: «Συντήρησης υποσταθμού μέσης τάσης (2000 volt) Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης  Δ.  Λέσβου»
32.  
Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της εργασίας με τίτλο: «Συντήρησης των συστημάτων επεξεργασίας  ήχου εικόνας και φωτιστικών σκηνής σινεμά για τον Εξοπλισμό των κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων Δ. Λέσβου (Δ.Θ. κλπ)»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
33.  
Έγκριση του αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Δήμου Λέσβου
34.  
Αποδοχή πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορούν: α) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και β) Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορία Δ΄.
35.  
Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις  που έχουν  καταστεί τελεσίδικες  έως 19/07/2018
36.  
Έγκριση 81ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
37.  
Έγκριση 82ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
38.  
Έγκριση 83ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
39.  
Έγκριση 84ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
40.  
Έγκριση 85ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
41.  
Έγκριση αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
42.  
Έγκριση παραγραφής απαιτήσεων Δήμου Λέσβου, λόγω παρέλευσης 5ετίας ή 20ετίας
43.  
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου: οικόπεδο, εμβαδού 55,69 τ.μ. στη θέση ΣΚΑΛΑ εντός του οικισμού ΜΗΘΥΜΝΑΣ
44.  
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (ΑΠ. 55181/4-12-2018)
45.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (ΑΠ. 55344/5-12-2018)
46.  
Χαρακτηρισμός Επιχείρησης «ΕΡΙΦΥΛΛΗ» - Κ. Δουλγκέρης και ΣΙΑ Ο.Ε.  ως Εποχιακή
47.  
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ. (Α.Π. 55719/6-12-2018)
48.  
Ορισμός Ταμειακών Υπολόγων του Δήμου Λέσβου στην Τράπεζα Ελλάδος και τα λοιπά τραπεζικά ιδρύματα
49.  
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
50.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου