500€ θα κοστίσουν στον Δήμο Λέσβου το φλουρί των δημοτών και του πρώτου βρέφους του 2019- 21.170€ θα κοστίσουν οι φετινές εκδηλώσεις


Όπως αναρτήθηκε στο Διαύγεια…


500€ θα κοστίσουν στον Δήμο Λέσβου το φλουρί των δημοτών και του πρώτου βρέφους του 2019

Επίσης όπως αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι φετινές εκδηλώσεις Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς που ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί αλλά και η προβολή τους θα κοστίσουν 21.170€ αν και η αρχική πρόταση για τις εκδηλώσεις έκανε λόγο για 23,400€

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

Για τα φλουριά.,…

«Κύριε Πρόεδρε , Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το αρθρ. 203 του Ν. 4555/18 [ΦΕΚ Α 133/19-7-2018 με ημερομηνία έναρξης 19/7/2018], το οποίο αντικατέστησε την περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α΄87), περί διαδικασίας έκδοσης των Α.Α.Υ., λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου του : ΚΑ 00.6433.0001 για «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα, κλπ» είναι γενική παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για την προμήθεια δύο φλουριών (2 Κωνσταντινάτων) τα οποία προορίζονται το ένα για την πίτα των δημοτών και το άλλο για το πρώτο μωρό του έτους που θα γεννηθεί στη Λέσβο, συνολικού ποσού 500,00 ευρώ» Η διαδικασία της δαπάνης θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση.» Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ύστερα από την οποία:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 00.6433.0001 για «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα, κλπ», που αφορά στην προμήθεια δύο φλουριών (2 Κωνσταντινάτων) τα οποία προορίζονται το ένα για την πίτα των δημοτών και το άλλο για το πρώτο μωρό του έτους που θα γεννηθεί στη Λέσβο. v Η διαδικασία της δαπάνης θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στον Αντιδήμαρχο κ.Αστυρακάκη Κωνσταντίνο και στη Δ/νση Πολιτισμού, Παιδείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης για τις περαιτέρω ενέργειες

Για τις εκδηλώσεις:

Κύριε Πρόεδρε ,

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το αρθρ. 203 του Ν. 4555/18 [ΦΕΚ Α 133/19-7-2018 με ημερομηνία έναρξης 19/7/2018], το οποίο αντικατέστησε την περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α΄87), περί διαδικασίας έκδοσης των Α.Α.Υ., λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου του: ΚΑ 15.6471.0002 με τίτλο «Δαπάνες καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων» είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Λέσβου, συνολικού ποσού 23.400,00 ευρώ.

Οι εν λόγω εκδηλώσεις προβλέπεται να περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, διαφημιστικά φυλλάδια, κλπ.

Η διαδικασία της δαπάνης θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση .»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 20.007,00 σε βάρος του Κ.Α 15.6471.0002 για «Δαπάνες καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων», που αφορά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Λέσβου που περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, διαφημιστικά φυλλάδια κ.α. v Η διαδικασία της δαπάνης θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση.

Για την προβολή των εκδηλώσεων

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κύριε Πρόεδρε ,

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το αρθρ. 203 του Ν. 4555/18 [ΦΕΚ Α 133/19-7-2018 με ημερομηνία έναρξης 19/7/2018], το οποίο αντικατέστησε την περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α΄87), περί διαδικασίας έκδοσης των Α.Α.Υ., λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου του: ΚΑ 00.6431.0001 για «Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου (διαφήμισης ,τουριστική προβολή κλπ.)» είναι γενική παρίσταται η ανάγκη Έγκρισης εξειδίκευσης της πίστωσης για δαπάνη προβολής ,διαφήμισης και διακίνησης του προγράμματος των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων με συνολικό κόστος το ποσό των 1.170,00 ευρώ οι οποίες αποσκοπούν στη ενημέρωση των πολιτών και στην δημιουργία εορταστικού κλίματος ενόψει της θρησκευτικής εορτής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο Δήμος έχει την ανάγκη προβολής αυτών των εκδηλώσεων οι οποίες προάγουν τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών καθώς και την ανάπτυξη της επικοινωνίας με τον πολίτη και την καλλιέργεια των δημοσίων σχέσεων.

Με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε μεγαλύτερη προσέλευση του κόσμου .- Η ανωτέρω απόφαση απαιτείται πριν από κάθε διενέργεια για να πραγματοποιηθούν οι δαπάνες». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ύστερα από την οποία:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ

την εξειδίκευση πίστωσης €1.170,00 σε βάρος του ΚΑ 00.6431.0001 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου (διαφήμισης, 4 τουριστική προβολή κλπ.)», για κάλυψη της δαπάνης προβολής, διαφήμισης και διακίνησης του προγράμματος των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, για την ενημέρωση των πολιτών και τη δημιουργία εορταστικού κλίματος ενόψει της θρησκευτικής εορτής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.