Προφορικές και πρακτικές εξετάσεις για απόκτηση άδειας Δύτη από το Κ.Λ Μυτιλήνης


”ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΥΤΗ’’

 Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι την 15 Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. πρόκειται να διεξάγει προφορικές και πρακτικές εξετάσεις των ενδιαφερομένων προς απόκτηση άδειας Δύτη παρουσία αρμόδιας τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 10 (Φ.Ε.Κ 978 Β΄/1975)///Για τη συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να είναι ηλικίας 20-55 ετών καθώς και να έχει εφοδιαστεί με άδεια μαθητευόμενου δύτη/// Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα συμμετοχής καλούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι και την 07 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του Γ.Κ.Λ. αριθμ. 10///

Για περισσότερες πληροφορίες οι τυχόν ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απευθύνονται στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της Υπηρεσίας μας ( 22510 40827) ή στους Λιμενικούς Σταθμούς περιοχής τους.