Αντιδήμαρχος Ερεσού-Αντίσσης η Αθηνά Ιωσηφέλλη με απόφαση Γαληνού


Στη δημοτική σύμβουλο Ερεσού-Αντίσσης Αθηνά Ιωσηφέλλη, ανέθεσε ο δήμαρχος Σπύρος Γαληνός την αντιδημαρχία της περιοχής, την οποία είχε αναλάβει ο ίδιος προσωπικά μετά την αποπομπή του Μιχ. Ρούσση.


Η Αθηνά Ιωσηφέλλη, σε πολύ νεαρή ηλικία και από την πρώτη στιγμή της εκλογής της με τη δημοτική αρχή Γαληνού το 2014, επιλέχθηκε από το δήμαρχο για τα καθήκοντα της Αντιδημαρχίας Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού.

Όπως αναφέρει η ίδια, ήδη από την περασμένη Τρίτη που ανέλαβε τα νέα της καθήκοντα, βούτηξε στα βαθιά και ξεκίνησε συναντήσεις με τους προέδρους των χωριών.

Αναλυτικά η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 4561/2018
                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. ορίζει την παρακάτω δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Λέσβου, με θητεία από σήμερα έως την 31η  Αυγούστου 2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και της μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Την κ. Αθηνά Ιωσηφέλλη κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας  Ερεσού - Αντίσσης  χωρίς αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i.               Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα. Την εποπτεία, έλεγχο και συντονισμό όλου του προσωπικού (μόνιμου, αορίστου χρόνου, και ορισμένου χρόνου, κ.λ.π.) της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού Αντίσσης.

ii.               Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική  Ενότητα Ερεσού-Αντίσσης, μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα  Ερεσού-Αντίσσης.

iii.               Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

iv.               Να συγκαλεί και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου των συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.

v.               Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να καταγράφει τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.

vi.               Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.

vii.               Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης.

viii.               Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητας  Ερεσού-Αντίσσης υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

ix.               Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας στην Δημοτική Ενότητα Ερεσού - Αντίσσης.

x.               Τελεί τους πολιτικούς γάμους στην Δημοτική Ενότητα Ερεσού-Αντίσσης.
        
Για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες που μεταβιβάζει στην προαναφερόμενη Αντιδήμαρχο ο Δήμαρχος, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
     
B. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ως άνω Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες  ασκεί ο Δήμαρχος Λέσβου.
       
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια
εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ