2 προσλήψεις στην ΔΕΗ Λέσβου


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού τριάντα  (30) ατόμων για  κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού τριάντα  (30) ατόμων για  κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει. Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
516
ΔΠΝΕ/Κατάστημα
Πωλήσεων Λέσβου
Μυτιλήνη
(δ. Λέσβου)
Ν. Λέσβου
ΠΕ*
Υπάλληλοι Γραφείου
(Διοικητικού-Οικονομικού)
8 μήνες
1
517
ΔΠΝΕ/Κατάστημα
Πωλήσεων Λέσβου
Μυτιλήνη
(δ. Λέσβου)
Ν. Λέσβου
ΔΕ*
Υπάλληλοι Γραφείου
(Διοικητικών Γραμματέων)
8 μήνες
1

*  Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε Υπηρεσιακές Μονάδες των  
    Καταστημάτων Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας και σε αντικείμενα που αφορούν στην
    εξυπηρέτηση των πελατών ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών,  ταμεία κ.λ.π.)
    και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. Αριθ.6/2018 και στα σχετικά Παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του δήμου/των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ' αριθ.6/2018, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό  τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. ακολουθώντας τη διαδρομή: Απασχόληση     Θέσεις Εργασίας    Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

12.     Για τις θέσεις με κωδικό 516 και 517 : ΔΕΗ  ΛΕΣΒΟΥ
Οδός : Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ 81 100 - Μυτιλήνη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα