Τρεχάτε… Τρεις ειδικούς συμβούλους προσλαμβάνει ο Δήμος Λέσβου- Με απόφαση του Δημάρχου οι προσλήψεις και τα πρόσωπα

Με την απίστευτη δικαιολογία ότι η ειδικοί σύμβουλοι με βάση την νομοθεσία μπορεί να είναι έως 13 και τώρα στον Δήμο Λέσβου έχουμε 8….


Ο Δήμος Λέσβου 7 μήνες πριν τις εκλογές προσλαβαίνει 3 ειδικούς συμβούλους….

Ποιο πολύ ως ρουσφέτι φαίνονται αυτές οι προσλήψεις παρά ως δουλειά…

Στα αξιοσημείωτα η τελευταία παράγραφος της προκήρυξης: «Η πλήρωση της θέσεως του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για την παραπάνω θέση.»

Αναλυτικά η προκήρυξη:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Λέσβου  έχοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 163 Ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του Ν.4555/2018.

-Την εγκύκλιο αριθμ. 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων» .

-Τον ΟΕΥ του Δήμου Λέσβου (ΦΕΚ 395/21-02-2012 τεύχος Β) όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. 407/24-03-2015 ΦΕΚ τεύχος Β και το αριθμ. 3208/13-09-2017 ΦΕΚ τεύχος Β.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέσβου δικαιούται σύμφωνα με τον αριθμό των Αντιδημάρχων δεκατρείς -13- θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών  Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών, εκ των οποίων υπηρετούν σήμερα οκτώ -08-.

Καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση τριών  (3) θέσεων Ειδικών Συμβούλων, οι οποίοι θα απασχολούνται στο Δήμο με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα:

Α) Μία (01) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων, καταγραφής των εκθεμάτων μουσειακών και εκθεσιακών  χώρων  του Δήμου Λέσβου,  διοργάνωσης  πολιτιστικών εκδηλώσεων,  ενασχόλησης με την ανάδειξη και προβολή τους. Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του Δήμου (Οικονομική, Εκτελεστική).

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, το οποίο να είναι συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης για την οποία θα προσληφθεί όπως περιγράφεται ανωτέρω.
2) Καλή γνώση  της Αγγλικής Γλώσσας.
3) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
4) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης, όπως περιγράφονται στην ως άνω θέση. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Β) Μία (01) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Νέας Τεχνολογίας, Πληροφοριακών Συστημάτων και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας. Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του Δήμου (Οικονομική, Εκτελεστική).

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, το οποίο να είναι συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης για την οποία θα προσληφθεί όπως περιγράφεται ανωτέρω.
2) Άριστη  γνώση  της Αγγλικής Γλώσσας.
3) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης όπως περιγράφονται στην ως άνω θέση. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Ειδικά η εμπειρία θα πρέπει να έχει συνάφεια με τους παρακάτω τομείς:

-Σχεδιασμού πληροφοριακών ή συστημάτων αυτοματισμού (Ανάπτυξη Λογισμικού)
-Εναλλακτικών πηγών ενέργειας
-Ηλεκτροκίνηση-Πράσινες Μεταφορές (Ανάπτυξη Λογισμικού)

Γ) Μία (01) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις την επικοινωνία και την διαχείριση δράσεων  που αφορούν το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ και να παρέχει συμβουλευτικό έργο θεμάτων που ασχολούνται με ευπαθείς ομάδες, μετανάστες κ.λ.π., καθώς και διοργάνωσης διαφόρων δρώμενων με προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του Δήμου (Οικονομική, Εκτελεστική).

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, το οποίο να είναι συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης για την οποία θα προσληφθεί όπως περιγράφεται ανωτέρω.
2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
3) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης όπως περιγράφονται στην ως άνω θέση. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι πρέπει:

-Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007).
-Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος) άρθρο 13 του Ν.3584/2007).
-Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007).
-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
-Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).
-Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).

Η πλήρωση της θέσεως του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συμβούλου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση τους έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετήσει.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται επίσης με:

1.   Βιογραφικό Σημείωμα
2.   Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007)
3.   Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
4.   Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους δικαιολογητικά
και θα κατατίθενται εντός (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στα γραφεία του Δήμου, (Νέο Δημαρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, αρμόδια υπάλληλος κα Ταξείδη Άννα τηλ. 2251350575) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, θα αναρτηθεί στο «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου.  
                                                                 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ