Χωρίς αποκομιδή σκουπιδιών στον Μεσαίο Χάλικα Μυτιλήνης

Αποκομιδή απορριμμάτων στον Μεσαίο Χάλικα Μυτιλήνης

Γίνεται γνωστό ότι λόγω τεχνικών έργων που πραγματοποιεί ο Δήμος Λέσβου στην περιοχή του Μεσαίου Χάλικα, είναι αδύνατη η πρόσβαση του απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή των απορριμμάτων από την εν λόγω περιοχή. Παρακαλούνται οι κάτοικοι, για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων, να απορρίπτουν τα απορρίμματά τους, έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα, στους πλησιέστερους, προσβάσιμους σε απορριμματοφόρο κάδους.
           
Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Γεώργιος Κατζανός