Προς οριστική ρύθμιση η αγορά διαδικτυακών παιγνίων

Η οριστική ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων στην Ελλάδα είναι προ των πυλών.


Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 5 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του Ν.4002/2011». Θυμίζουμε πως το προσωρινό καθεστώς βρίσκεται σε ισχύ από το 2011, ενώ η προσπάθεια ρύθμισης της αγοράς ξεκίνησε το 2010.

Το νομοσχέδιο πραγματεύεται μία νέα «εποχή» για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα, τα οποία είναι πιθανό να μην θυμίζουν σε πολλά την παρούσα κατάσταση.

Οι δύο τύποι αδειών

Συγκεκριμένα, για τη διεξαγωγή διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών:

Α) Άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, αθλητικών και μη στοιχημάτων,

Β) Άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Πλέον, παύει το καθεστώς των προσωρινών αδειών, καθώς κάθε εταιρία θα έχει οριστική-μόνιμη άδεια.

Το σχέδιο νόμου σημειώνει πως για κάθε υποψήφιος κάτοχος αδείας, μπορεί να αποκτήσει και τους δύο τύπους, έπειτα από πληρωμή του κατάλληλου τιμήματος και αν φυσικά, τηρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Αξίζει να αναφερθεί πως η άδεια είναι προσωποπαγής και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να μεταβιβαστούν, είτε ολικώς, είτε μερικώς, σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συγκεκριμένα, κάθε άδεια -ανεξαρτήτου τύπου- έχει έναν ενιαίο και αδιαίρετο «χαρακτήρα» και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της σε μερίδια. Επιπλέον, με το νέο σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, απαγορεύεται η εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας από τον κάτοχό της σε τρίτους, κάτι που συνέβαινε σε αρκετές περιπτώσεις στην τωρινή -προσωρινή- κατάσταση.

Αίτηση και κόστη αδειών

Όπως εξηγεί το σχέδιο νόμου, ο κάθε εν δυνάμει κάτοχος αδείας οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 46 και ταυτόχρονα ένα παράβολο αξίας 10,000€. Στην αίτηση οφείλεται να διευκρινίζεται το είδος της άδειας που στοχεύει ο εκάστοτε «αγοραστής». Σημειώνεται πως για τα δύο είδη αδειών έχει οριστεί διαφορετικό αντίτιμο:

Α) Αντίτιμο 4.000.000 ευρώ για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων,

Β) Αντίτιμο 1.000.000 ευρώ για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Από την ημερομηνία της υποβολής αίτησης στην ΕΕΕΠ, η Επιτροπή «οφείλει» να απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός δύο μηνών. Ωστόσο, εάν δεν εκδοθεί καθόλου απόφαση από την ΕΕΕΠ ενώ έχει περαστεί η προθεσμία, συνεπάγεται πως υπάρχει «σιωπηρή» απόρριψη της αίτησης του υποψηφίου.

Χρονική διάρκεια άδειας και ανανέωση

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου οι νέες άδειες θα έχουν πενταετή διάρκεια, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης χορήγησης, ενώ δίνεται το δικαίωμα ανανέωσης αυτής για το ίδιο χρονικό διάστημα (5 έτη). Ο κάτοχος οφείλει να προβεί στη νέα αίτηση τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της αρχικής άδειας, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να καταθέσει εκ νέου το αντίστοιχο αντίτιμο. Δεδομένο θεωρείται δε, πως δεν θα έχει υπάρξει και κατάπτωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής του κατόχου της άδειας.

Τι ισχύει για τις υπάρχουσες στοιχηματικές εταιρίες

Το σχέδιο νόμου προβλέπει πως για τις υπάρχουσες διαδικτυακές εταιρίες, εάν θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο «καθεστώς», οφείλουν να υποβάλουν εντός έξι μηνών από την ψήφιση της τροποποίησης, αίτηση για νέα άδεια, με τα νέα οικονομικά δεδομένα που προβλέπει ο νόμος.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση αδείας από μία υπάρχουσα εταιρία, τότε αυτή είναι υποχρεωμένη εντός του επόμενου εξαμήνου από την ψήφιση του νομοσχεδίου να παύσει τη λειτουργία της.

Τα «πρέπει» και τα «μη» του υποψήφιου

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τις παρακάτω προϋποθέσεις για τον υποψήφιο κάτοχο αδείας:

1. Τα νομικά πρόσωπα – υποψήφιοι κάτοχοι αδειών οφείλουν να έχουν καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οφείλουν να έχουν ως κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ.

2. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εταίροι όπως και όλοι όσοι ασκούν διοίκηση, πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή μεταξύ άλλων για οποιαδήποτε ποινή που αφορά κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή, όπως επίσης και για εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, φοροδιαφυγή, κ.α.

3. Ο νόμος αποκλείει από τους εν δυνάμει κατόχους νομικά πρόσωπα τα οποία το τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησής τους, συμπεριλήφθηκαν σε blacklist (κατάλογος με μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων). Σημειώνεται πως ο όρος αυτός ισχύει και για τους δύο τύπους αδειών.

4. Η ονομασία (domain name) του κάθε ιστοχώρου υποψήφιου για άδεια οφείλει να έχει κατάληξη «.gr».

5. Όσοι από τους υποψήφιους κατόχους άδειας έχουν καταστατική έδρα εκτός Ελληνικής επικράτειας, οφείλουν να έχουν τη φυσική εγκατάσταση ενός safe διακομιστή εντός Ελλάδας, ο οποίος πρέπει να είναι σε άμεση διασύνδεση με την ΕΕΕΠ αλλά και την ΑΑΔΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 30.

6. Για την πιθανή χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 500,000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται πως η εγγυητική καταπίπτει εάν η εταιρία δεν τηρεί τους όρους και της προϋποθέσεις της άδειας και σε περίπτωση μη καταβολής κερδών στους παίκτες. Όπως χρησιμοποιείται γενικά η εγγυητική επιστολή, αυτή επιστρέφεται στον κάτοχο ένα ημερολογιακό έτος μετά τη λήξη της άδειας, και εφόσον αυτή δεν ανανεωθεί ή δεν υπάρχει αιτία παρακράτησής της.

7. Ο υποψήφιος κάτοχος πρέπει να συνυποβάλλει μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας, τα παρακάτω:

α) δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών εφόσον δεν αποτελεί νεοσύστατη εταιρεία,

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

δ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης,

ε) πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση,

στ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για πτώχευση,

ζ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για θέση σε εκκαθάριση.

Φορολογία

Όσον αφορά τα κέρδη των παικτών, η φορολογία στο στοίχημα δεν αλλάζει σύμφωνα με την παρούσα ισχύουσα κατάσταση. Συγκεκριμένα, διατηρείται η φορολόγηση κερδών ανά στήλη, παραμένει το αφορολόγητο των 100 ευρώ, όπως και το ότι η φορολόγηση για κέρδη έως 500 ευρώ είναι 15% και 20% για μεγαλύτερα κέρδη ανά στήλη.

Ωστόσο, τα κέρδη που ορίζονται από τη συμμετοχή στο διαδικτυακό «ΠΑΜΕ ΣΤΟΧΗΜΑ» της ΟΠΑΠ ΑΕ, όπως προκύπτουν όταν το ετήσιο αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη είναι θετικός αριθμός, υποβάλλονται σε φόρο 10%.


Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 5 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι. Διαβάστε περισσότερα στο Foxbet.gr