Ανέγερση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Μανταμάδο Λέσβου από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου διακηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ ΛΕΣΒΟΥ» με προϋπολογισμό 1.579.500,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, με προϋπολογισμό 920.000,00 € (Δαπάνη εργασιών).
Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, με προϋπολογισμό 430.000,00 € (Δαπάνη εργασιών).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 – 12.00  π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (11:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με σφραγισμένες προσφορές δημοπρασίας δια συμπληρώσεως τιμολογίου και προϋπολογισμού μεθ’ ομαλότητας των προσφερομένων τιμών άνευ ορίου της εγκεκριμένης μελέτης και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη που προβλέπει η Διακήρυξη από την ιστοσελίδα του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου, και στη συνέχεια να ενημερώσουν εγγράφως (email) για την παραλαβή των και την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έως τρείς ημέρες πρίν από αυτόν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους:

Α) Φραγκόπουλο Κωνσταντίνο, τηλ. : 6979094181   email: info@synthesisestates.com
Β) Κουρό Κομνηνό, τηλ. : 6976644580   email: komkourou@gmail.com

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ καθώς και στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, κατά τα νόμιμα.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους της παρ. 1γ του άρθρου 76 του Ν.4412/16 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 1γ του άρθρου 76 του Ν.4412/16. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 27.000,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Μονή Ταξιαρχών Μανταμάδου Λέσβου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 500 ημερολογιακές ημέρες μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης Μηθύμνης.
  Μανταμάδος 13/7/2018

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου