Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η δαπάνη για την ανάπτυξη του μαθητικού τουρισμού στη Λέσβο

2.600€ για την προώθηση και ανάπτυξη του μαθητικού τουρισμού στη Λέσβο


Αναλυτικά η απόφαση όπως αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Εισηγούμενος το δέκατο ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου κ.
Δημήτριος Αλεξίου ενημερώνει το Σώμα για το έγγραφο της ομάδας των εθελοντών
που αφορά το μαθητικό Τουρισμό στη Λέσβο και δίνει το λόγο στην καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Αδαμαντία Ευστρατίου.

Η ομάδα εθελοντών – αναφέρει η κ. Ευστρατίου – ανέλαβε να βοηθήσει το
Δήμο Λέσβου στην ανάπτυξη Μαθητικού Τουρισμού στο νησί. Προτείνουμε μια
στοχευμένη προβολή των δυνατοτήτων που προσφέρει το νησί για υποδοχή
σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα πλαίσια των πενθήμερων εκπαιδευτικών
εκδρομών που διοργανώνουν. Η προβολή θα απευθύνεται στα μαθητικά συμβούλια
και σε εκπαιδευτικούς και κατ’ αρχάς σε εκπαιδευτικούς καταγόμενους από το νησί.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να τυπωθούν ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία θα
ταχυδρομηθούν σε εκπαιδευτικούς από το νησί μας που υπηρετούν σε σχολεία της
υπόλοιπης Ελλάδας.

Όταν θα φτάσουν οι πρώτοι μαθητές καλό θα είναι να οργανωθεί μια τελετή
καλωσορίσματος για κάθε σχολείο, να δοθούν στους μαθητές κάποια αναμνηστικά
και αν είναι εφικτό να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του μουσείο φυσικής
Ιστορίας του Σιγρίου.

Επειδή οι μαθητές ενημερώνονται κυρίως μέσω διαδικτύου είναι απαραίτητο
να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα προβολής μαθητικού τουρισμού και κάποιοι από
τους εθελοντές μας μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό τον τομέα.

Το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος ο οποίος προτείνει ερευνηθεί το ενδεχόμενο η
προβολή για το μαθητικό τουρισμό να γίνει μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λέσβου
και μπορεί να συμβάλουν στη δημιουργία της υπάλληλοι του Δήμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε τη εισήγηση του Προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση και
αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/10, το Ν. 3463/2006, το ΠΔ 80/2016, το
αίτημα του διατάκτη, τη πρόταση και την βεβαίωση υπάρχουσας πίστωσης της
υπηρεσίας.

α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν ομόφωνα

Εγκρίνει τις διαδικασίες και ενέργειες για την ανάπτυξη του μαθητικού
τουρισμού στη Λέσβο.

Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης πεντακοσίων (2.600,00€) ευρώ σε
βάρος του ΚΑ 00.6431 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2017, για
εκτύπωση φυλλαδίων και την κατασκευή ιστοσελίδα προβολής μαθητικού τουρισμού

στη Λέσβο.