ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 5 ΑΤΟΜΩΝ στην ΔΕΗ Λέσβου

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών: Πρόσληψη 32 ατόμων


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΕΗ ΑΕ/ΔΠΑΝ) που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΤΠΣ Αγίου Ευστρατίου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΑΣΠ Χίου & ΤΠΣ Σκύρου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Λέσβου Β. Αιγαίου
1ΠΕ Χημικός, ΑΣΠ Λέσβου Β. Αιγαίου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΠΣ.3 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στις διευθύνσεις:

1) Για τις θέσεις: ΑΣΠ Λέσβου: Γραφεία ΑΣΠ Λέσβου: Ναυμαχίας Έλλης
Περιοχή Κουρτζή, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

(αρμόδια κ. Καραμήτσου Μαρία, τηλ.: 22510 26120).